Đảng bộ AMC tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các văn bản của Trung ương

.

Gửi bài viết qua email Gửi Email bài này
In bài viết In bài này
Xem với cỡ chữ :

Ngày 23/10/2019, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (Học viện) tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền, phỏ biến các văn bản của Trung ương. Đến tham dự với Hội nghị có đồng chí PGS. TS. Nguyễn Viết Thông - Tổng thư ký Hội đồng lý luận Trung ương – Báo cáo viên của Hội nghị, đồng chí Trần Hữu Hà – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện, các đ/c trong BCH Đảng ủy cùng toàn bộ đảng viên Học viện.

IMG 4269 copy
Tiến sĩ Nguyễn Viết Thông, Tổng thư ký Hội đồng lý luận Trung ương 
phổ biến và quán triệt các nội dung cơ bản của Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe PGS. TS. Nguyễn Viết Thông - Tổng thư ký Hội đồng lý luận Trung ương báo cáo những nội dung cơ bản  trong Đề cương các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng, gồm: Đề cương Báo cáo chính trị; Đề cương báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011 (bổ sung, phát triển); Đề cương Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021-2030 và Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025; Đề cương Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng, Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội đại biểu các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

IMG 4268
Toàn cảnh hội nghị

PGS. TS. Nguyễn Viết Thông đã dành nhiều thời gian giới thiệu các nội dung cơ bản của Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng dự kiến tổ chức vào đầu năm 2021. Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa trọng đại của đất nước. Đại hội tiến hành tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, 5 năm thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2015 - 2020 và 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020, xác định phương hướng, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong những năm tiếp theo và bầu Ban Chấp hành Trung ương nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong bối cảnh đó, Bộ Chính trị yêu cầu công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng phải thực hiện phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển; phát huy dân chủ đi đối với giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, trước hết là người đứng đầu; bảo đảm an toàn, thiết thực, không phô trương hình thức, kiên quyết chống lãng phí, tiêu cực. Thông qua Đại hội đảng bộ các cấp, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; củng cố, tăng cường hơn nữa khối đại đoàn kết dân tộc và niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 10, khóa XII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, sâu rộng trong toàn Đảng bộ Học viện để toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ nắm rõ những nội dung cơ bản của Hội nghị lần này, từ đó xây dựng chương trình, kế hoạch hành động của bản thân, cụ thể hóa nội dung nghị quyết phù hợp với từng lĩnh vực mình đang công tác góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 10 khóa XII của Đảng và Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị.

PV