Tin hoạt động Học viện

.

Căn cứ Quyết định số 53/QĐ-HVCBXD ngày 27/3/2020 về việc phê duyệt danh sách cán bộ được phân công làm công tác quản lý các lớp đào tạo, bồi dưỡng, ...