Triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2018

.

Gửi bài viết qua email Gửi Email bài này
In bài viết In bài này
Xem với cỡ chữ :

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ như: Tập huấn, tuyên truyền kiến thức, kỹ năng làm việc đảm bảo ATVSLĐ; tổ chức tự kiểm tra ATVSLĐ, tự đánh giá nguy cơ rủi ro về ATVSLĐ cho người lao động; tổ chức hội nghị, hội thảo, phát động phong trào thi đua, tìm hiểu về ATVSLĐ; tổ chức ký cam kết thực hiện tốt công tác ATVSLĐ tại các cấp của đơn vị; biểu dương, khen thưởng các đơn vị, cá nhân có thành tích tốt, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về ATVSLĐ và các hoạt động khác phù hợp với đặc điểm, tình hình của đơn vị.

thanglaodong

Tổ chức các hoạt động chăm sóc sức khỏe người lao động, khám sức khỏe định kỳ, thăm hỏi, động viên cán bộ công nhân viên hoặc gia đình có người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Để triển khai thực hiện Tháng hành động ATVSLĐ các đơn vị Trung tâm thông tin, Báo Xây dựng, Tạp chí Xây dựng đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, truyền thông về ATVSLĐ, phát hành các thông điệp, tài liệu, ấn phẩm tuyên truyền, đưa tin phản ánh kịp thời các hoạt động về Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2018 của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong ngành Xây dựng trước, trong và sau thời gian tổ chức.

Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp hoạt động xây dựng tùy vào chức năng, nhiệm vụ xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ phù hợp theo các nội dung trên và có trách nhiệm tham gia, hưởng ứng các hoạt động Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2018 tại các địa phương do Ban Chỉ đạo Tháng hành động về ATVSLĐ địa phương.

Các Sở Xây dựng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương căn cứ nội dung hoạt động trong Tháng hành động về ATVSLĐ hướng dẫn các doanh nghiệp hoạt động xây dựng tại địa phương tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ phù hợp, hiệu quả, đồng thời phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức các đợt kiểm tra, hướng dẫn, tư vấn, tuyên truyền về công tác an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình.

Giao cho Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng phối hợp với Công đoàn Xây dựng Việt Nam và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp hoạt động xây dựng lập kế hoạch triển khai các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2018 của ngành Xây dựng, chủ trì tổ chức Đoàn kiểm tra về ATVSLĐ trong thi công xây dựng công trình.

Bộ Xây dựng đề nghị các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc Bộ và các Sở Xây dựng tích cực tổ chức, thực hiện các nội dung trên và tổng hợp, báo cáo kết quả tổ chức thực hiện Tháng hành động an toàn, vệ sinh lao động về Bộ Xây dựng trước ngày 30/6/2018 (qua Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng để tổng hợp).

                                                                   Trung tâm Thông tin BXD
Nguồn: Moc.gov.vn ngày 10/4/2018

 

------------------------

BỘ XÂY DỰNG

----------

Số: 731/BXD-GĐ

V/v triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2018

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2018

 

Kính gửi: -  Các Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc Bộ;

              -  Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

 

Căn cứ Quyết định số 87/QĐ-TTg ngày 12/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ và văn bản số 398/KH-BCĐTƯ ngày 24/01/2018 của Ban Chỉ đạo Trung ương về Kế hoạch tổ chức Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2018.

Với mục đích tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn lao động, giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong xây dựng, Bộ Xây dựng yêu cầu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc Bộ, Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương lập kế hoạch, tổ chức các hoạt động chuyên đề về ATVSLĐ hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2018 thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức, lãng phí. Nội dung và hình thức như sau:

1. Chủ đề: "Chủ động phòng ngừa và kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc để hạn chế các tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong xây dựng”.

2. Thời gian và phạm vi triển khai

- Thời gian tổ chức: Từ ngày 01/5/2018 đến ngày 31/5/2018.

- Phạm vi triển khai: Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc Bộ Xây dựng; các Sở Xây dựng; các doanh nghiệp hoạt động đầu tư xây dựng.

3. Nội dung hoạt động trong Tháng hành động về ATVSLĐ

3.1 Phát động, tuyên truyền các thông điệp, tài liệu, ấn phẩm về chủ đề, nội dung hoạt động của Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2018 từ các cấp uỷ Đảng, chính quyền, tổ chức đoàn thể đến người lao động trong hoạt động xây dựng.

3.2 Rà soát, kiện toàn hệ thống quản lý công tác ATVSLĐ các cấp tại các đơn vị; rà soát, bổ sung các quy định, quy trình quản lý và sử dụng, các biện pháp kỹ thuật đảm bảo ATVSLĐ tại nơi làm việc, đặc biệt khi làm việc trên cao,  trong hầm, làm việc với các máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động như cần trục tháp, vận thăng, giàn giáo, sàn treo nâng người ...; lập kế hoạch đánh giá các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc; rà soát, bổ sung phương án xử lý sự cố, ứng cứu khẩn cấp trong quá trình thi công xây dựng công trình.

3.3 Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ như: Tập huấn, tuyên truyền kiến thức, kỹ năng làm việc đảm bảo ATVSLĐ; tổ chức tự kiểm tra ATVSLĐ, tự đánh giá nguy cơ rủi ro về ATVSLĐ cho người lao động; tổ chức hội nghị, hội thảo, phát động phong trào thi đua, tìm hiểu về ATVSLĐ; tổ chức ký cam kết thực hiện tốt công tác ATVSLĐ tại các cấp của đơn vị; biểu dương, khen thưởng các đơn vị, cá nhân có thành tích tốt, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về ATVSLĐ và các hoạt động khác phù hợp với đặc điểm, tình hình của đơn vị.

3.4 Tổ chức các hoạt động chăm sóc sức khỏe người lao động, khám sức khỏe định kỳ, thăm hỏi, động viên cán bộ công nhân viên hoặc gia đình có người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

4. Tổ chức thực hiện

4.1 Trung tâm thông tin, Báo Xây dựng, Tạp chí Xây dựng đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, truyền thông về ATVSLĐ, phát hành các thông điệp, tài liệu, ấn phẩm tuyên truyền, đưa tin phản ánh kịp thời các hoạt động về Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2018 của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong ngành Xây dựng trước, trong và sau thời gian tổ chức.

4.2 Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp hoạt động xây dựng tùy vào chức năng, nhiệm vụ xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ phù hợp theo các nội dung trên và có trách nhiệm tham gia, hưởng ứng các hoạt động Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2018 tại các địa phương do Ban Chỉ đạo Tháng hành động về ATVSLĐ địa phương.

4.3 Các Sở Xây dựng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương căn cứ nội dung hoạt động trong Tháng hành động về ATVSLĐ hướng dẫn các doanh nghiệp hoạt động xây dựng tại địa phương tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ phù hợp, hiệu quả, đồng thời phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức các đợt kiểm tra, hướng dẫn, tư vấn, tuyên truyền về công tác an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình.

4.4 Giao cho Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng phối hợp với Công đoàn Xây dựng Việt Nam và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp hoạt động xây dựng lập kế hoạch triển khai các hoạt động hưởng

ứng Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2018 của ngành Xây dựng, chủ trì tổ chức Đoàn kiểm tra về ATVSLĐ trong thi công xây dựng công trình.

4.5 Kinh phí triển khai thực hiện

- Đối với các cơ quan trực thuộc Bộ, các Sở Xây dựng: Kinh phí tổ chức Tháng hành động về ATVSLĐ từ ngân sách nhà nước và các nguồn hợp pháp khác theo quy định.

- Đối với các đơn vị, doanh nghiệp: Xây dựng kế hoạch, kinh phí triển khai Tháng hành động về ATVSLĐ hàng năm của đơn vị trên cơ sở chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh.

Bộ Xây dựng đề nghị các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc Bộ và các Sở Xây dựng tích cực tổ chức, thực hiện các nội dung trên và tổng hợp, báo cáo kết quả tổ chức thực hiện Tháng hành động an toàn, vệ sinh lao động về Bộ Xây dựng trước ngày 30/6/2018 (qua Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng để tổng hợp)./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ trưởng (để b/c);

- Ban CĐTƯ Tháng hành động về ATVSLĐ (để b/c);

- Công đoàn Xây dựng Việt Nam (để p/h);

- Công đoàn cơ quan Bộ Xây dựng (để p/h);

- Các Báo, Tạp chí, Trung tâm TT thuộc Bộ (để t/h);

- Lưu: VT, GĐ.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Lê Quang Hùng