Thông báo về việc hưởng chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu

.

Gửi bài viết qua email Gửi Email bài này
In bài viết In bài này
Xem với cỡ chữ :

BỘ XÂY DỰNG

HỌC VIỆN CÁN BỘ QUẢN LÝ

XÂY DỰNG VÀ ĐÔ THỊ

-------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------------------

Số: 52/TB-HVCBXD

Hà Nội, ngày 11 tháng 6 năm 2020

THÔNG BÁO

Về việc hưởng chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu

chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu 

---------------------------

Căn cứ Luật Viên chức;

Căn cứ Luật Bảo hiểm;

Căn cứ Nghị định số 14/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ về việc quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu;

Căn cứ hồ sơ cán bộ và hồ sơ bảo hiểm xã hội.

Để đảm bảo các giảng viên đã nghỉ hưu tại Học viện được hưởng đầy đủ các chế độ trợ cấp theo quy định, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị thông báo về việc hưởng chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo trong lương hưu, cụ thể như sau:

Giảng viên đã nghỉ hưu tại Học viện đáp ứng đủ các điều kiện, tiêu chuẩn quy định tại Nghị định số 14/2020/NĐ-CP điền thông tin vào tờ khai theo mẫu gửi kèm và gửi về phòng Tổ chức - Hành chính (đ/c Hoàng Thị Ngà, Chuyên viên phòng Tổ chức – Hành chính, ĐT: 0973516435) trước ngày 01/7/2020.

Căn cứ điều kiện, tiêu chuẩn và hồ sơ của các giảng viên, Học viện tiến hành làm các thủ tục đề nghị cơ quan BHXH giải quyết theo quy định.

Hồ sơ đề nghị giải quyết hưởng trợ cấp:

- Đối với nhà giáo đang hưởng lương hưu: Tờ khai đề nghị hưởng trợ cấp ban hành kèm theo Thông báo này (Mẫu số 01) và Quyết định hưởng chế độ hưu trí do cơ quan BHXH ban hành.

- Đối với nhà giáo đủ điều kiện hưởng trợ cấp, chưa được giải quyết chế độ mà từ trần từ ngày 01 tháng 01 năm 2012 trở về sau, hồ sơ bao gồm:

+ Tờ khai đề nghị hưởng trợ cấp của thân nhân, ban hành kèm theo Thông báo này (Mẫu số 02).

+ Bản chụp Giấy chứng tử hoặc Giấy báo tử hoặc Quyết định của tòa án tuyên bố là đã chết (mang theo bản chính để đối chiếu).

+ Văn bản ủy quyền theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 14/2020/NĐ-CP (Mẫu số 03); trường hợp chỉ có một thân nhân thì không cần văn bản ủy quyền này.

Học viện xin trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC

- Ban Giám đốc (để chỉ đạo);

- Hội hưu trí Học viện (để thực hiện);

- TTTT&TC (để đăng Website Học viện);

- Lưu: VT, TC-HC (2b).

 

 

 

Trần Hữu Hà

Mẫu số 01

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------------------------

TỜ KHAI

ĐỀ NGHỊ HƯỞNG TRỢ CẤP THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 14/2020/NĐ-CP

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội Quận Thanh Xuân

Tên tôi là: ............................................................................................................................................................

Số CMND (hoặc Số thẻ căn cước công dân): ....................................................................................................

Hiện cư trú tại (ghi rõ số nhà, xóm, xã, huyện, tỉnh): ..........................................................................................

...........................................................................................................................................................................

Tên cơ quan, đơn vị công tác trước khi nghỉ hưu:

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

Hưởng chế độ hưu trí từ ngày … tháng .... năm ……

Nơi đang nhận lương hưu hàng tháng (ghi rõ số nhà, xóm, xã, huyện, tỉnh):

......................................................................................................................................................................... .........................................................................................................................................................................

Có thời gian trực tiếp giảng dạy, giáo dục tại các cơ sở giáo dục như sau:

Thời gian công tác

Thời gian đề nghị tính trợ cấp

Chức vụ, Đơn vị công tác

Ghi chú

Từ tháng/năm

Đến tháng/năm

Năm

Tháng

   
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

Cộng:

 

   

Căn cứ quy định tại Nghị định số 14/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu, tôi đề nghị được giải quyết hưởng trợ cấp theo quy định.

  

…., ngày thng năm
Người khai
(K, ghi rõ họ tên)

Mẫu số 02

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------------

TỜ KHAI

ĐỀ NGHỊ HƯỞNG TRỢ CẤP THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 14/2020/NĐ-CP

Tên tôi là: ..........................................................................................................................................................

Số CMND (hoặc Số thẻ căn cước công dân): .................................................................................................

Hiện cư trú tại (ghi rõ số nhà, xóm, xã, huyện, tỉnh): .......................................................................................

............................................................................................................................................................................

(1)……… của ông/bà …………………………………………….. đã được hưởng chế độ hưu trí từ ngày …. tháng …. năm ….. và từ trần ngàytháng …. năm …….

Ông/Bà ………………………………………………………….. trước khi nghỉ hưu làm việc tại: ………………………………………………………. và trước khi từ trần nhận lương hưu tại: ……………………………………..và có thời gian trực tiếp giảng dạy, giáo dục tại các cơ sở giáo dục như sau:

Thời gian công tác

Thời gian đề nghị tính trợ cấp

Chức vụ, Đơn vị công tác

Ghi

chú

Từ tháng/năm

Đến tháng/năm

Năm

Tháng

   
           
           
           
           
           
           
           
           
           

Cộng:

 

   

Căn cứ quy định tại Nghị định số 14/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu; đại diện cho gia đình, tôi đề nghị được giải quyết hưởng trợ cấp theo quy định đối với ông/bà ……………………………….

Tôi xin thay mặt các thân nhân cam kết về nội dung kê khai và không để xảy ra tranh chấp về khoản tiền trợ cấp này, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

 

…., ngày … tháng … năm …
Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú: (1) Quan hệ với nhà giáo đã từ trần (vợ, chồng, con...).

Mẫu số 03

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------------

GIẤY ỦY QUYỀN

I. NGƯỜI ỦY QUYỀN

Thân nhân đủ điều kiện hưởng trợ cấp một lần của ông (bà) ……….....…….......

đã từ trần ngày …/ …/ ….., có tên sau đây:

1. Ông (Bà) ……………..........…. Nam/Nữ, sinh ngày ….…/ ……../ ……; là (2) …………….......................................;

2. Ông (Bà) ……………..........…. Nam/Nữ, sinh ngày ….…/ ……../ ……; là (2) …………….......................................;

3. Ông (Bà) ………..........…..…. Nam/Nữ, sinh ngày ….…/ ……../ ……; là (2) ….....................................................;

4. Ông (Bà) ……..........……..…. Nam/Nữ, sinh ngày ….…/ ……../ ……; là (2) ………...............................................;

II. NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Họ và tên: ……………………………....... sinh ngày ……./ ………/ ………….

Số CMND/số căn cước công dân/hộ chiếu/: ……………......cấp tại ..………………......cấp ngày .../ …./ ………

Nơi cư trú (ghi rõ số nhà, xóm, xã, huyện, tỉnh):........................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

Số điện thoại liên hệ:................................................................................................................................................

III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN

Lập tờ khai của thân nhân theo Mẫu số 02 và nhận tiền trợ cấp một lần theo Nghị định số 14/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu.

Chúng tôi cam đoan chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc ủy quyền của mình và cam kết không khiếu nại về sau./.

…., ngày … tháng … năm …

…., ngày … tháng … năm …

Xác nhận của chính quyền xã/thị trấn
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Người ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

Người được ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

Ghi chú:

(1) Ghi rõ họ và tên nhà giáo đã từ trần.

(2) Ghi rõ mối quan hệ với nhà giáo đã từ trần.

(3) Ghi rõ họ và tên của người thay mặt cho các thân nhân đã nêu trong Tờ khai của thân nhân.

(4) Các thân nhân, người được ủy quyền cho thân nhân thuộc diện hưng trợ cấp một lần bắt buộc phải ký, ghi rõ họ tên hoặc điểm chỉ.

Gửi phản hồi tin/bài