Thông báo về việc tuyển dụng viên chức năm 2020

.

Gửi bài viết qua email Gửi Email bài này
In bài viết In bài này
Xem với cỡ chữ :

BỘ XÂY DỰNG

HỌC VIỆN CÁN BỘ QUẢN LÝ

XÂY DỰNG VÀ ĐÔ THỊ

-------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------------------

Số: 49/TB-HVCBXD

Hà Nội, ngày 08 tháng 6 năm 2020

THÔNG BÁO

Về việc tuyển dụng viên chức năm 2020

-----------------------

Căn cứ Luật Viên chức số 58/2010/QH12 của Ủy ban thường vụ Quốc hội ngày 15/11/2010; Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định 161/2018/-CP sửa đổi quy định về tuyển dụng công chức, viên chức của Nghị định 29/2012/-CP về tuyển dụngsử dụng và quản lý viên chức; Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức;

Căn cứ Thông tư 03/2019/TT-BNV sửa đổi quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập do Bộ Nội vụ ban hành;

Căn cứ Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức;

Căn cứ Quyết định số 89/QĐ-BXD ngày 25/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị;

Căn cứ Quyết định số 1086/QĐ-BXD ngày 26/12/2019 về việc giao số lượng người làm việc năm 2020 và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ cho Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị.

Trên cơ sở xuất phát từ nhu cầu thực tế của các đơn vị trực thuộc Học viện; Để đáp ứng việc thực hiện nhiệm vụ đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ công chức, viên chức của Ngành, địa phương, đồng thời đáp ứng nhu cầu của xã hội và yêu cầu ngày càng cao của các đối tác về chất lượng đào tạo bồi dưỡng, năm 2020 Học viện cần tuyển bổ sung đội ngũ cán bộ viên chức cụ thể như sau:

TT

Đơn vị

Số lượng

 

Ưu tiên

1  

Viện Quản lý phát triển đô thị

04

Thạc sĩ các chuyên ngành:  Kiến trúc, quy hoạch, kỹ thuật đô thị; Có kinh nghiệm công tác 05 năm trở lên.

- Tiến sĩ

- Giao tiếp tiếng Anh

- Có kinh nghiệm thực hiện các Dự án.

2   

Viện Kinh tế xây dựng và đô thị

01

Thạc sĩ các chuyên ngành:  Kinh tế xây dựng, Kinh tế đô thị.

Có kinh nghiệm công tác 05 năm trở lên.

- Tiến sĩ

- Giao tiếp tiếng Anh

3

Khoa Quản lý nhà và Thị trường bất động sản

02

Thạc sĩ các chuyên ngành:  Kiến trúc, quy hoạch, xây dựng hoặc đã tham gia công tác trong lĩnh vực quản lý nhà và thị trường bất động sản.

Có kinh nghiệm công tác 05 năm trở lên.

- Tiến sĩ

- Giao tiếp tiếng Anh

4  

Phân viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị miền Nam

01

Thạc sĩ các chuyên ngành:  Kinh tế, Quản trị kinh doanh.

Có kinh nghiệm công tác 05 năm trở lên, đã có thời gian công tác tại địa bàn

- Tiến sĩ

- Giao tiếp tiếng Anh

 

Tổng số

08

   

II. Đối tượng được đăng ký dự tuyển

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển: 

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam; Từ đủ 18 tuổi trở lên; có đầy đủ quyền công dân; không bị kỷ luật, không vi phạm pháp luật.

- Có Phiếu đăng ký dự tuyển;

- Có lý lịch rõ ràng;

- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;

- Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.

III. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

1. Phiếu đăng ký dự tuyển (mẫu Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức được quy định tại Nghị định 161/2018/NĐ-CP);

2. Sơ yếu lý lịch tự thuật có dán ảnh và có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ;

3. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập của cơ sở đào tạo. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải có xác nhận của Cục Khảo thí và Đảm bảo chất lượng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

4. 02 ảnh 4 x 6 mới chụp và 02 phong bì có dán tem ghi đầy đủ thông tin người nhận.

Hồ sơ dự tuyển không trả lại cho người đăng ký dự tuyển và không sử dụng để thi tuyển hoặc xét tuyển lần sau.

Hồ sơ làm giả, khai không trung thực về lý lịch, văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập, chế độ ưu tiên sẽ bị loại hoặc bị hủy kết quả tuyển dụng,

IV. Thời gian và địa điểm

1. Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 15/6/2020 đến hết ngày 17/7/2020.

2. Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Tổ chức – Hành chính,  Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (Km 10 đường Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội).

Điện thoại 04.33120203.

3. Lệ phí dự tuyển: 500.000 đồng (theo Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính).

V. Hình thức, thời gian dự tuyển

1. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển, xét tuyển

2. Thời gian dự tuyển: Thông báo cụ thể sau.

Nơi nhận:

   - Bộ Xây dựng (để b/cáo);

   - Dán công khai tại bảng tin;

   - TTTT và TC (Website HV);

   - Báo ND;

   - Lưu: VT, TC-HC.

GIÁM ĐỐC

 

 

 

Trần Hữu Hà

Gửi phản hồi tin/bài