Thông báo lấy ý kiến công khai xét tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú năm 2020

.

Gửi bài viết qua email Gửi Email bài này
In bài viết In bài này
Xem với cỡ chữ :

 

BỘ XÂY DỰNG

HỘI ĐỒNG XÉT TẶNG

DANH HIỆU NGUT

-----------

Số:26/TB-HVCBXD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--------------------------------

 

Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2020

THÔNG BÁO

V/v lấy ý kiến công khai xét tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú năm 2020

------------------

Căn cứ Nghị định số 27/2015/NĐ-CP ngày 10/03/2015 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân” “Nhà giáo Ưu tú” và văn bản số 5651/BGDĐT-TĐKT ngày 16/12/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai xét tặng danh hiệu NGND-NGƯT lần thứ 15 năm 2020;

Căn cứ Công văn số 1497/BXD-TCCB ngày 31/03/2020 về việc lấy ý kiến công khai xét tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú năm 2020.

Để triển khai thực hiện quy trình xét tặng Nhà giáo Ưu tú, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị lấy phiếu thăm dò dư luận đối với 04 cá nhân được xem xét tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú năm 2020 thuộc Bộ Xây dựng theo phụ lục đính kèm.

Căn cứ vào tiêu chuẩn danh hiệu Nhà giáo Ưu tú theo khoản 3; điểm đ khoản 4; điểm g khoản 4 Điều 9 Nghị định số 27/2015/NĐ-CP về giáo viên trường chính trị, cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức viên chức các Bộ và cán bộ quản lý giáo dục đề nghị các đơn vị xem xét và tích vào phiếu (gửi kèm) gửi về phòng Tổ chức - Hành chính (đ/c Hoàng Thị Ngà) chậm nhất là ngày 08/4/2020.

Trên cơ sở kết quả phiếu thăm dò của các đơn vị, Phòng Tổ chức - Hành chính sẽ tổng hợp ý kiến báo cáo Giám đốc và gửi về Bộ Xây dựng.

Nơi nhận:

-Các đơn vị trực thuộc;

- Lưu: VT, TC-HC (2b).

 

 

 

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

 

Đã ký

 

Trần Hữu Hà

danh sach CB de xuat thang danh hieu NGƯT 2020 001 copy copy

 danh sach CB de xuat thang danh hieu NGƯT 2020 002

danh sach CB de xuat thang danh hieu NGƯT 2020 003

danh sach CB de xuat thang danh hieu NGƯT 2020 004

Gửi phản hồi tin/bài