Thông báo tổ chức mở lớp bồi dưỡng Tiếng Anh trình độ A2, B1

.

Gửi bài viết qua email Gửi Email bài này
In bài viết In bài này
Xem với cỡ chữ :

BỘ XÂY DỰNG

HỌC VIỆN CÁN BỘ QUẢN LÝ

XÂY DỰNG VÀ ĐÔ THỊ

------------

Số:29/TB-HVCBXD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--------------------------------

 

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2020

THÔNG BÁO

V/v tổ chức mở lớp bồi dưỡng Tiếng Anh trình độ A2, B1

------------------------

Căn cứ Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ Quyết định số 1659/QĐ-TTg ngày 19/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2019 - 2030";

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-BNV ngày 08/01/2018 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành về khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

Căn cứ Kế hoạch số 18/KH-HVCBXD ngày 07/02/2020 của Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị về Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức năm 2020.

Căn cứ Thông báo số 10/TB-HVCBXD ngày 24/02/2020 của Giám đốc Học viện về việc đăng ký trình độ tiếng Anh;

Căn cứ Tờ trình của Viện Đào tạo và Hợp tác quốc tế ngày 22/4/2020;

Chuẩn bị công tác hợp tác quốc tế; thực hiện các dự án với đối tác nước ngoài; công tác đào tạo bồi dưỡng chuyên môn; biên dịch tài liệu của Học viện,

Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị thông báo về việc tổ chức mở lớp bồi dưỡng Tiếng Anh trình độ A2, B1 đối với viên chức cụ thể như sau:

I. Số lượng

Lớp A2: 10 người; Lớp B1: 12 người

Các đơn vị cử số lượng viên chức tham dự lớp học theo bản đính kèm Thông báo này.

II. Thời gian

1. Lớp A2: Từ 15h00-17h00, học buổi chiều Thứ Ba, Thứ Năm, bắt đầu từ Thứ Năm ngày 07/5/2020.

Thời lượng chương trình 30 buổi (120 tiết)

2. Lớp B1: Từ 15h00-17h00, học buổi chiều Thứ Tư, Thứ Sáu, bắt đầu từ Thứ Tư ngày 06/5/2020.

Thời lượng chương trình 90 buổi (360 tiết) chia làm 02 giai đoạn

III. Hình thức học

Học trực tiếp trên lớp và online (giảng viên sẽ hướng dẫn cụ thể)

IV. Tổ chức thực hiện

1. Trên cơ sở đăng ký trình độ Tiếng Anh của cá nhân, các đơn vị cử cán bộ tham dự lớp học (có biểu mẫu gửi kèm) và gửi về Phòng Tổ chức - Hành chính (đ/c Hoàng Thị Ngà) chậm nhất là ngày 29/4/2020 để tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Học viện.

2. Viện Đào tạo và Hợp tác quốc tế xây dựng chương trình, mời giảng viên có kinh nghiệm, phân công giảng viên, quản lý lớp để đào tạo bồi dưỡng cho cán bộ viên chức đạt hiệu quả; xây dựng nội quy học online, nội quy chung của lớp học báo cáo Ban Giám đốc xem xét phê duyệt; Hàng tháng báo cáo Ban Giám đốc bằng văn bản về tình hình tham gia học tập của viên chức.

3. Thủ trưởng các đơn vị tạo điều kiện để viên chức và người lao động tham gia lớp học đầy đủ.

Yêu cầu các đơn vị, viên chức và người lao động phối hợp để thực hiện Thông báo này./.

Nơi nhận:

- Giám đốc (để b/c);

- Các PGĐ (để chỉ đạo);

-Các đơn vị trực thuộc;

- Lưu: VT, TC-HC (2b).

 

K.T GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

 

Phạm Văn Bộ

 

 

BỘ XÂY DỰNG

HỌC VIỆN CÁN BỘ QUẢN LÝ

XÂY DỰNG VÀ ĐÔ THỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----------------------------

-------------

 

SỐ LƯỢNG ĐƠN VỊ CỬ VIÊN CHỨC THAM GIA BỒI DƯỠNG

TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ A2, B1

(Kèm theo Thông báo số 29 /TB-HVCBXD ngày 24 tháng 4 năm 2020)

STT

 

Họ và tên

A2

B1

Ghi chú

1

Phòng Tổ chức - Hành chính

02

   

2

Phòng Kế hoạch - Tài chính

02

   

3

Phòng Quản lý khoa học

 

02

 

4

Phòng Quản lý đào tạo

 

02

 

5

Khoa Quản lý xây dựng

 

02

 

6

Khoa Quản lý nhà và Thị trường bất động sản

01

   

7

Viện Quản lý phát triển đô thị

01

02

 

8

Viện Kinh tế xây dựng và đô thị

 

02

 

9

Viện Đào tạo và Hợp tác quốc tế

 

01

 

10

Viện Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

     

11

Trung tâm Thông tin và Tạp chí

01

   

12

Trung tâm Dịch vụ

02

   

13

Trung tâm Tư vấn đầu tư xây dựng

01

01

 
 

Tổng số

10

12

 

Ngoài số lượng yêu cầu (bắt buộc) trên, cán bộ, viên chức, người lao động có thể đăng ký bổ sung để tham dự lớp học.

 

 

HỌC VIỆN CÁN BỘ QUẢN LÝ

XÂY DỰNG VÀ ĐÔ THỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN VỊ...................................

--------------

----------------------------

 

DANH SÁCH CỬ CÁN BỘ THAM GIA BỒI DƯỠNG TIẾNG ANH

TRÌNH ĐỘ A2, B1

(Kèm theo Thông báo số 29/TB-HVCBXD ngày 24 tháng 4 năm 2020)

 

STT

 

Họ và tên

A2

B1

Ghi chú

1

       

2

       

3

       

4

       
         

 

 

                                                                                          THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

                                                                                             (Ký và ghi rõ họ tên)


 

                                                                  

Gửi phản hồi tin/bài