Thông báo tổ chức hội nghị tập huấn Phổ biến các quy chuẩn, tiêu chuẩn

.

Gửi bài viết qua email Gửi Email bài này
In bài viết In bài này
Xem với cỡ chữ :

BỘ XÂY DỰNG

HỌC VIỆN CÁN BỘ QUẢN LÝ

XÂY DỰNG VÀ ĐÔ THỊ

-------------

Số: 49/TB-HVCBXD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc

----------------------------------

 

Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2019

THÔNG BÁO TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TẬP HUẤN

Phổ biến các quy chuẩn, tiêu chuẩn

------------------------

Thực hiện chương trình phổ biến văn bản quy phạm pháp luật hàng năm của Bộ Xây dựng, trong đó Bộ Xây dựng phân giao cho Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị tổ chức các hội nghị tập huấn phổ biến các quy chuẩn, tiêu chuẩn mới ban hành tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP.Hồ Chí Minh với các nội dung sau:

1. Nội dung tập huấn:

- Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5574:2018 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép – Tiêu chuẩn thiết kế;

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình ngầm đô thị (QCVN 08:2018, QCVN 13:2018);

- Và một số quy chuẩn, tiêu chuẩn, chỉ dẫn kỹ thuật khác có liên quan.

2. Đối tượng tham dự:

- Các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động xây dựng, tư vấn xây dựng, nhà thầu;

- Các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan đến hoạt động xây dựng công trình ngầm đô thị, gara ôtô;

- Các giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên, sinh viên các trường đại học có chuyên ngành xây dựng.

3. Thời gian và địa điểm:

Mỗi hội nghị tổ chức trong 02 ngày vào tháng 8/2019 (thời gian cụ thể sẽ thông báo sau) tại Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị.

4. Kinh phí:

Ban tổ chức chi trả phần kinh phí tổ chức hội nghị, còn cán bộ (hoặc cơ quan cử đi) tham dự hội nghị sẽ lo ăn, ở, đi lại.

Đề nghị các đơn vị, cá nhân có nhu cầu tham dự hội nghị lập phiếu đăng ký (theo mẫu) và gửi đăng ký (bản cứng hoặc bản mềm) trước ngày 10/8/2019 về Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (Phòng Quản lý Khoa học), ngõ 129 đường Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội. ĐT: 024-38546685, Website: www.amc.edu.vn; Email: phongqlkh.amc@gmail.com.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Các cơ quan quản lý nhà nước về XD;

- Các đơn vị tư vấn, xây lắp, nhà thầu;

- Các đơn vị nghiên cứu trong lĩnh vực XD;

- Các cơ sở đào tạo chuyên ngành XD;

- Phân viện miền Nam, miền Trung;

- Lưu: VT, QLKH.

GIÁM ĐỐC

 

 (đã ký)

 

Trần Hữu Hà

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ HỘI NGHỊ TẬP HUẤN

Phổ biến các quy chuẩn, tiêu chuẩn

Tên đơn vị:...................................................................................................................

Địa chỉ:........................................................................................................................

Số điện thoại:.......................Số Fax:............................E-mail ....................................

Đăng ký cho các cán bộ, viên chức dưới đây tham gia khoá tập huấn kể trên:

STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

SỐ

ĐIỆN THOẠI

NƠI ĐĂNG KÝ TẬP HUẤN

(Hà Nội, Đà Nẵng hoặc TP.HCM)

1

       

2

       

....

       
 

     ...................ngày.........tháng...........năm 2019

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký tên, đóng dấu)

Gửi phản hồi tin/bài