Tập huấn các quy định về phát triển đô thị Tăng trưởng xanh

.

Gửi bài viết qua email Gửi Email bài này
In bài viết In bài này
Xem với cỡ chữ :

BỘ XÂY DỰNG

HỌC VIỆN CÁN BỘ QUẢN LÝ

XÂY DỰNG VÀ ĐÔ THỊ

----------

Số: 208/HVCBXD-QLĐT

V/v tổ chức Tập huấn các quy định về

phát triển đô thị Tăng trưởng xanh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------------------


Hà Nội, ngày 16 tháng  7 năm 2018

Kính gửi: ………………………………………….

Tăng trưởng xanh là một nội dung quan trọng của phát triển đô thị bền vững, đảm bảo phát triển kinh tế nhanh, hiệu quả, bền vững và góp phần quan trọng thực hiện Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu.

Để tạo lập và phát triển đô thị tăng trưởng xanh ở Việt Nam nhằm thúc đẩy chuyển dịch mô hình tăng trưởng kinh tế đô thị theo hướng tăng trưởng xanh, nâng cao năng lực cạnh tranh đảm bảo phát triển kinh tế khu vực đô thị nhanh, hiệu quả, bền vững. Vì vậy, trong Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh do Chính phủ phê duyệt, tăng trưởng xanh là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân, các cấp chính quyền, các Bộ, ngành, địa phương, các doanh nghiệp và tổ chức xã hội.

Đánh giá được tầm quan trọng của tăng trưởng xanh trong sự phát triển bền vững của đất nước, Thủ tướng Chính phủ ban hành các Quyết định có liên quan đến vấn đề tăng trưởng xanh bao gồm:

Quyết định số 84/QĐ-TTg ngày 19/01/2018 về việc phê duyệt kế hoạch phát triển đô thị tăng trưởng xanh Việt Nam đến năm 2030;

Quyết định số 1393/QĐ-TTg ngày 25/9/2012 về phê duyệt chiến lược Quốc gia về tăng trưởng xanh;

Quyết định số 403/QĐ-TTg ngày 20/3/2014 về việc phê duyệt Kế hoạch hành động Quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2014-2020;

Quyết định số 622/QĐ-TTg ngày 10/5/2017 về việc ban hành kế hoạch hành động Quốc gia thực hiện Chương trình Nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững.

Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị - Bộ Xây dựng phối hợp với Cục phát triển đô thị tổ chức chương trình Tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật quy định về phát triển đô thị Tăng trưởng xanh tại các địa phương trên phạm vi cả nước. Học viện đề nghị Sở Xây dựng phối hợp với Học viện để triển khai tổ chức chương trình Tập huấn này, với các nội dung cụ thể như sau:

1. Nội dung chương trình:

- Thông tư số 01/2018/TT-BXD ngày 05/01/2018 của Bộ Xây dựng về việc Quy định về chỉ tiêu xây dựng đô thị tăng trưởng xanh.

- Quyết định số 419/QĐ-BXD ngày 11/5/2017 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Kế hoạch hành động của ngành Xây dựng về tăng trưởng xanh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

- Quyết định số 820/QĐ-BXD ngày 19/6/2018 của Bộ Xây dựng về việc ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 84/QĐ-TTg ngày 19/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Kế hoạch phát triển đô thị tăng trưởng xanh Việt Nam đến năm 2030”.

2. Thời gian tổ chức: 01 ngày

3. Địa điểm tổ chức: Tại địa phương

4. Kinh phí: nguồn kinh phí của địa phương

Ngoài ra, với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm Học viện có thể tư vấn cho các đô thị xây dựng kế hoạch tăng trưởng xanh bao gồm: khảo sát, đánh giá và xây dựng các tiêu chí phù hợp với Thông tư số 01/2018/TT-BXD ngày 05/01/2018 của Bộ Xây dựng về việc Quy định về chỉ tiêu xây dựng đô thị tăng trưởng xanh.

Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị đề nghị Sở Xây dựng thông báo tập trung cán bộ tham gia chương trình Tập huấn, thống nhất thời gian với Học viện để cùng phối hợp tổ chức.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, QLĐT.

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

Trần Hữu Hà

 

Thông tin liên hệ:

Phòng Quản lý đào tạo – Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị

Km 10 đường Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội

ĐT: 024.35522216 – 024.33120208; Fax: 024.33120209

(Đ/c Trung Kiên – Trưởng phòng QLĐT – 0986.526.111)

Email: khpt.amc@gmail.com

Gửi phản hồi tin/bài