Tập trung lớp Bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình chuyên viên

.

Gửi bài viết qua email Gửi Email bài này
In bài viết In bài này
Xem với cỡ chữ :

BỘ XÂY DỰNG

HỌC VIỆN CÁN BỘ QUẢN LÝ
XÂY DỰNG VÀ ĐÔ THỊ

Số: 27 /TB-HVCBXD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2018

THÔNG BÁO

Tập trung lớp Bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình chuyên viên

Học tại: Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị

Khai giảng: 8h00 ngày 28 tháng 5 năm 2018


Kính gửi:.............................................................................................

Căn cứThông báo số 18/TB-HVCBXD ngày 13 tháng 4 năm 2018 của Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị về việc mở lớp “ Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên, chuyên viên chính”.

Căn cứ danh sách của đơn vị cử cán bộ tham dự khóa học, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thịthông báo triệu tập các đồng chí về tham dự khóa học“Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên”.

1. Thời gian:

Lớp học được tổ chức trong khoảng 15 tuần, mỗi tuần học 02 ngày thứ Hai và thứ Ba, buổi sáng từ 8h00 đến 11h30, buổi chiều từ 13h30 đến 17h00.

Học viên có mặt tại Học viện lúc 7h30 ngày28 tháng 5 năm 2018 để làm thủ tục nhập học, lớp học khai giảng vào lúc 8h00 cùng ngày.

2. Địa điểm:

Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị - Km 10 đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.Điện thoại: 024.33541339, Fax: 024.33120745, Email: viendaotaoccvc@gmail.com, Webside: www.amc.edu.vn

3. Kinh phí và thủ tục nhập học:

a) Kinh phí:

*Đối với cán bộ công chức cơ quan Bộ Xây dựng lấy từ nguồn kinh phí do Bộ Xây dựng cấp cho công tác đào tạo bồi dưỡng năm 2018

*Đối với các đơn vị khác mức kinh phí là: 4.000.000đồng/học viên (Bốn triệu đồng chẵn).

Kinh phí trên bao gồm các chi phí: Giảng dạy, tài liệu, khai bế giảng và các chi phí phục vụ khác.

Nếu đơn vị chuyển khoản xin gửi về tài khoản Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị: 450-10-00-015556-6 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Hà Tây.

 b) Giấy tờ cần nộp:

- Quyết định của đơn vị cử đi học;

- Ảnh cỡ 3x4 (02 chiếc).(ghi rõ họ tên – ngày, tháng, năm sinh sau ảnh).

Nhận được thông báo này đề nghị Thủ trưởng đơn vị tạo điều kiện để các đồng chí học viên về học đúng thời gian quy định./.

 

Nơi nhận:

 -Như trên;

 - P.QLĐT, TC-HC, TTDV, TTTT (p/hợp);

-Lưu: VT,VCCVC.

GIÁM ĐỐC

Trần Hữu Hà

Gửi phản hồi tin/bài