Thông báo Tổ chức Hội thảo quốc tế về: “Chia sẻ kinh nghiệm bảo lãnh xây dựng nhằm thúc đẩy sự phát triển ngành công nghiệp xây dựng của Việt Nam và Hàn Quốc” (Thông báo số 06/TB-HVCBXD ngày 06/3/2018 của Học viên CBQLXD&ĐT)

.

Gửi bài viết qua email Gửi Email bài này
In bài viết In bài này
Xem với cỡ chữ :
 1. BỘ XÂY DỰNG
 2. HỌC VIỆN CÁN BỘ QUẢN LÝ
 3. XÂY DỰNG VÀ ĐÔ THỊ
 4. ----------
 5. Số : 06/TB-HVCBXD
 1. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 2. Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 3. --------------------

                    Hà Nội, ngày 06 tháng 3 năm 2018

 1. THÔNG BÁO
  Tổ chức Hội thảo quốc tế về: “Chia sẻ kinh nghiệm bảo lãnh xây dựng nhằm thúc đẩy
  sự phát triển ngành công nghiệp xây dựng của Việt Nam và Hàn Quốc”

Để làm rõ hơn vai trò của bảo lãnh xây dựng trong việc thực hiện các dự án đầu tư tại Việt Nam và kinh nghiệm của Hàn Quốc về bảo lãnh xây dựng nhằm thúc đẩy sự phát triển ngành công nghiệp xây dựng tại Việt Nam trong tiến trình hội nhập, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị thông báo kế hoạch tổ chức Hội thảo quốc tế về “Chia sẻ kinh nghiệm bảo lãnh xây dựng nhằm thúc đẩy sự phát triển ngành công nghiệp xây dựng của Việt Nam và Hàn Quốc”.

- Đơn vị bảo trợ: Bộ Xây dựng.

- Đơn vị tổ chức: Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (AMC), Tập đoàn bảo lãnh xây dựng  Hàn Quốc (CG).

- Đơn vị phối hợp: Cục Kinh tế xây dựng, Vụ Hợp tác quốc tế - Bộ Xây dựng.

- Chủ trì Hội thảo: Lãnh đạo Bộ Xây dựng, lãnh đạo Học viện AMC, CG, Cục Kinh tế xây dựng – BXD, đại diện Tổ chức quốc tế.

- Thành phần tham gia Hội thảo: Các cơ quan quản lý nhà nước liên quan đến đầu tư xây dựng; các Bộ, Ngành, địa phương có vai trò trong quản lý đầu tư xây dựng; các doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia hoạt động đầu tư xây dựng; các ngân hàng thực hiện bảo lãnh đầu tư xây dựng; các chủ đầu tư (Ban QLDA); các đơn vị nghiên cứu chính sách, nghiên cứu khoa học và đào tạo; các Hội nghề nghiệp; các tổ chức quốc tế; các chuyên gia trong và ngoài nước; lãnh đạo và chuyên gia của tập đoàn bảo lãnh xây dựng Hàn Quốc.

- Thời gian: Từ 8h00 – 12h00, ngày 10 tháng 4 năm 2018 (Thứ Ba).

- Địa điểm: Hội trường lớn – Nhà B - Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị, Km 10 đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị trân trọng kính mời các đơn vị và cá nhân có quan tâm đến nội dung chương trình Hội thảo đăng ký tham dự (trước ngày 3/4/2018), tham gia viết bài tham luận đăng kỷ yếu (gửi bài trước ngày 20/3/2018) và phát biểu ý kiến đóng góp cho sự thành công của Hội thảo.

Nội dung bài tham luận theo chủ đề Hội thảo với một trong các nội dung sau :

- Cơ chế, chính sách về bảo lãnh, bảo hiểm, cho vay trong đầu tư xây dựng.

- Thực trạng về các loại bảo lãnh trong đầu tư xây dựng (Bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh thực hiện hợp đồng, bảo lãnh tạm ứng, bảo lãnh thanh toán, bảo lãnh bảo hành…).

- Những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động bảo lãnh dự án đầu tư xây dựng.

- Các vấn đề liên quan đến bảo hiểm đầu tư xây dựng; cho vay đối với hoạt động đầu tư xây dựng; quản lý rủi ro.

- Một số kinh nghiệm trong thực hiện bảo lãnh xây dựng, bảo hiểm, cho vay và quản lý rủi ro trong đầu tư xây dựng.

* Thông tin liên hệ:

Viện Kinh tế xây dựng và đô thị - Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị

Km 10 đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (024) 33 120 201

Email: vienktxd.amc@gmail.com

Website: www.amc.edu.vn

 

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

(Đã ký)

 

TS. Phạm Văn Bộ

 

0703a

CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO

CHIA SẺ KINH NGHIỆM BẢO LÃNH XÂY DỰNG NHẰM THÚC ĐẨY

SỰ PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG NGHIỆP XÂY DỰNG CỦA VIỆT NAM

 

    Chủ tọa:     - Đại diện Bộ Xây dựng;

                        - Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị  (AMC);

                        - Tập đoàn Bảo lãnh xây dựng Hàn Quốc (CG).

                        - Cục Kinh tế xây dựng – BXD

                        - Đại diện Tổ chức quốc tế

    8h00 – 8h30Đón tiếp đại biểu

    8h30 – 9h00: Giới thiệu đại biểu và khai mạc Hội thảo

        1. Phát biểu khai mạc của đại diện Bộ xây dựng;

        2. Bài dẫn đề của Lãnh đạo Học viện AMC;

        3. Phát biểu của Chủ tịch tập đoàn CG.

    9h00 – 9h45: Trình bày tham luận

        1. Bài tham luận của Cơ quan quản lý nhà nước;

        2. Bài tham luận của Doanh nghiệp;

        3. Bài tham luận của Hội nghề nghiệp;

        4. Bài tham luận của Tổ chức Quốc tế;

        5. Bài tham luận của chuyên gia Ngân hàng.

    9h45-10h15: Đại diện CG giới thiệu mô hình bảo lãnh xây dựng của Hàn Quốc và khả năng hỗ trợ chuyển giao hệ thống cho Việt Nam

    10h15 – 10h30: Giải lao

    10h30 – 11h45:  Đại biểu tham dự phát biểu và thảo luận chung

    11h45 – 12h00: Tổng kết Hội thảo và ký kết MOU

Gửi phản hồi tin/bài