Thông báo mở lớp Bồi dưỡng và tổ chức thi nâng ngạch viên chức chuyên môn, nghiệp vụ nghành xây dựng ngày 26/3/2018 tại Học viện

.

Gửi bài viết qua email Gửi Email bài này
In bài viết In bài này
Xem với cỡ chữ :
 1. BỘ XÂY DỰNG
 2. HỌC VIỆN CÁN BỘ QUẢN LÝ
 3. XÂY DỰNG VÀ ĐÔ THỊ
 4. ---------
 5.       Số : 04/TB-HVCBXD
 1. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 2. Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                    Hà Nội, ngày 06 tháng 3 năm 2018

 1. THÔNG BÁO
  Mở lớp Bồi dưỡng và tổ chức thi nâng ngạch viên chức
 2. chuyên môn, nghiệp vụ nghành xây dựng
 3. Học tại: Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị
  Khai giảng: 18h00 ngày 26 tháng 3 năm 2018
 4. --------------------------

Kính gửi- Thủ trưởng đơn vị;

Hiện nay tại các doanh nghiệp Ngành Xây dựng có nhiều viên chức chuyên môn, nghiệp vụ đang hưởng bậc lương 5/8 trở lên, cá biệt có trường hợp hưởng bậc lương 8/8 ngạch chuyên viên hoặc kỹ sư nhưng chưa tham gia học bồi dưỡng kiến thức chuyên môn để dự thi nâng ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính hoặc kỹ sư lên kỹ sư chính.

Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Học viện cán bộ quản lý xây dựng và đô thị được quy định tại QĐ Số 89/QĐ-BXD ngày 25/01/2018 của Bộ Trưởng Bộ Xây dựng được phép đào tạo bồi dưỡng và tổ chức thi nâng ngạch viên chức chuyên môn nghiệp vụ nghành xây dựng .

Để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp ngành xây dựng xếp chuyển ngạch cho viên chức được thuận lợi, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị thông báo mở lớp “Bồi dưỡng và thi nâng ngạch viên chức chuyên môn, nghiệp vụ ngành xây dựng” với các nội dung cụ thể như sau:

1. Đối tượng:

Các viên chức là kỹ sư, kiến trúc sư hiện đang công tác tại các Tổng công ty, Công ty  Xây dựng đang được xếp và hưởng lương ở các ngạch kỹ thuật, bao gồm: kiến trúc sư quy hoạch; kiến trúc sư công trình; kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp; kỹ sư môi trường; kỹ sư cấp, thoát nước; kỹ sư kinh tế xây dựng; kỹ sư vật liệu xây dựng; kỹ sư cơ khí xây dựng; kỹ sư cầu đường; kỹ sư địa chất công trình; kỹ sư trắc địa; kỹ sư điện.

Các viên chức là cử nhân các ngành khác hiện đang công tác tại các phòng ban chức năng của các Tổng công ty, Công ty như phòng Kế hoạch, phòng Tài chính kế toán, phòng Tổ chức lao động đang được xếp và hưởng lương ở ngạch chuyên viên.

2. Thời gian và địa điểm học:

- Thời gian học: khoảng 01 tháng, học ngoài giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (từ 18h00 đến 21h00 hàng ngày).

- Khai giảng: 18h00 ngày 26 tháng 3 năm 2018

- Địa điểm học: tại Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị - Km 10 đường Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội.

3. Nội dung chương trình Bồi dưỡng thi nâng ngạch: gồm 2 phần chính:

- Phần 1: Các kiến thức pháp luật về Quản lý nhà nước ngành Xây dựng và các kiến thức bồi dưỡng nâng ngạch;

- Phần 2: Các kiến thức mới chuyên sâu về quản lý, chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực công tác của viên chức tại doanh nghiệp;

* Ngoài ra trong thời gian học Học viện có tổ chức ôn thi ngoại ngữ theo trình độ qui định tại tiêu chuẩn viên chức chuyên môn, nghiệp vụ của ngạch dự thi.

Đối tượng được miễn học ngoại ngữ: theo công văn số 1606/BXD-TCCB ngày 19/9/2003 về việc hướng dẫn tổ chức thi nâng ngạch viên chức chuyên môn, nghiệp vụ trong các doanh nghiệp thuộc Bộ Xây dựng. Những trường hợp dưới đây học viên được miễn thi ngoại ngữ và không phải nộp kinh phí ôn thi ngoại ngữ:

- Có bằng cử nhân ngoại ngữ của 1 trong 5 thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Đức và Trung Quốc;

- Có chứng chỉ tiếng anh TOEFL 450 điểm trở lên hoặc IELTS 5.0 trở lên;

- Có bằng tiến sỹ;

- Có thời gian học tập, côgn tác ở ngước ngoài từ 10 tháng trở lên sử dụng 1 trong 5 thứ tiêngs nói trên không cần phiên dịch;

- Có tuổi đời từ đủ 55 tuổi trở lên đối với nam và từ đủ 50 tuổi trở lên đối với nữ.

4. Thủ tục và kinh phí khoá học:

a. Thủ tục nhập học:Mỗi học viên khi nhập học cần nộp các giấy tờ sau:

- Quyết định của đơn vị cử đi học;

- Ảnh 3x4 (3 chiếc) (ghi họ tên ngày tháng năm sinh sau ảnh);

- Bản phô tô bằng tốt nghiệp đại học có công chứng.

b. Kinh phí khoá học:

Tổng kinh phí cả khoá học là 4.200.000đồng/học viên (Bốn triệu hai trăm nghìn đồng), bao gồm các khoản sau:

- Phần 1: Học phần bồi dưỡng chuyên môn: 2.700.000đồng (Hai triệu bảy trăm nghìn đồng chẵn).

- Phần 2: Ôn thi ngoại ngữ: 1.000.000đồng (Một triệu đồng chẵn).

- Phần 3: Tổ chức thi nâng ngạch: 500.000đồng (Năm trăm nghìn đồng chẵn)

Kinh phí trên bao gồm các chi phí: Giảng dạy, tài liệu học tập, chứng nhận khoá học, khai bế giảng và các chi phí phục vụ khác.

Kết thúc khóa học, những học viên đạt yêu cầu được Học viện cấp chứng nhận đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng thi nâng ngạch; và giấy chứng nhận kết quả thi nâng ngạch.

Đề nghị các đơn vị xem xét, cử cán bộ tham dự khoá học trên. Danh sách đăng ký gửi về: Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị; Km10 - Đường Nguyễn Trãi - Quận Thanh Xuân - Hà Nội. Điện thoại: 024.35522216 - 024.33120633 - 024.38546684; Fax: 024.33120209. Website:www.amc.edu.vn; Email: khpt.amc@gmail.com./.

Nơi nhận:

- Như trên; 

- Lưu VT, XTĐT.

 

GIÁM ĐỐC

 

  

Trần Hữu Hà

Các mục/tin/bài khác có liên quan:

Gửi phản hồi tin/bài