TB tập trung lớp tập huấn QL hoạt động LAS - XD tổ chức tại Hà Nội 12/2017

.

Gửi bài viết qua email Gửi Email bài này
In bài viết In bài này
Xem với cỡ chữ :

BỘ XÂY DỰNG

HỌC VIỆN CÁN BỘ QUẢN LÝ

XÂY DỰNG VÀ ĐÔ THỊ

-------------

Số: 106/TBTT-HVCBXD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2017


THÔNG BÁO TẬP TRUNG CÁC LỚP TẬP HUẤN

Quản lý hoạt động phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng

tổ chức tại Hà Nội trong 02 ngày 04 và 05/12/2017

Kính gửi:  .............................................................................................................

Căn cứ Công văn số 604/BXD-KHCN ngày 26/6/2017 của Bộ Xây dựng V/v tổ chức các lớp tập huấn Quản lý hoạt động phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng; căn cứ danh sách các đơn vị cử cán bộ tham dự khóa học, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị thông báo tập trung (các) đồng chí:

....................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................... tham dự khóa học nói trên.

1. Địa điểm và thời gian tổ chức:

Tại Hà Nội trong 02 ngày (ngày 04 và 05/12/2017) tại Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô  thị, km 10, đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

Học viên có mặt lúc 7 giờ 30 sáng tại địa điểm trên để làm thủ tục nhập học, khoá học khai giảng vào 8 giờ 00 cùng ngày.

2. Kinh phí khóa học

- Giấy tờ cần nộp: Quyết định (hoặc danh sách trích ngang) của đơn vị cử đi học; 02 ảnh cỡ 3x4 ghi rõ họ tên ngày tháng năm sinh tại mặt sau.

Kinh phí đóng góp để hỗ trợ tập huấn nội dung về hệ thống quản lý phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn TCVN ISO/IEC 17025 là 500.000 đồng/người (năm trăm nghìn đồng) hoặc uỷ nhiệm chi về việc chuyển khoản kinh phí. Kinh phí ăn, ở, đi lại của học viên do đơn vị cử cán bộ tham dự khóa học đài thọ.

Mọi chi tiết xin liên hệ Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (Phòng Quản lý Khoa học), ĐT: 024-38546685, Website: www.amc.edu.vn; Email: phongqlkh.amc@gmail.com.

Nhận đ­ược thông báo này đề nghị Thủ tr­ưởng đơn vị tạo điều kiện để các đồng chí có tên trên về dự khóa học đúng thời gian quy định./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi; 

- Lưu: VT, QLKH.

GIÁM ĐỐC

 

(Đã ký)

 

Trần Hữu Hà

Gửi phản hồi tin/bài