TB tập trung các lớp tập huấn...QCVN 10:2014 tổ chức tại Đà Lạt và Quảng Ngãi tháng 11/2017

.

Gửi bài viết qua email Gửi Email bài này
In bài viết In bài này
Xem với cỡ chữ :

BỘ XÂY DỰNG

HỌC VIỆN CÁN BỘ QUẢN LÝ

XÂY DỰNG VÀ ĐÔ THỊ

-------------

Số: 102/TBTT-HVCBXD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2017


THÔNG BÁO TẬP TRUNG CÁC LỚP TẬP HUẤN

Hướng dẫn kiểm tra, giám sát, nâng cao năng lực về quản lý nhà nước và thiết kế xây dựng đáp ứng yêu cầu thực hiện QCVN 10:2014 tại các địa phương

Tổ chức tại Đà Lạt và Quảng Ngãi tháng 11 năm 2017

Kính gửi:  .............................................................................................................

.............................................................................................................................

Căn cứ Công văn số 462/BXD-KHCN ngày 31/8/2017 của Bộ Xây dựng V/v tổ chức các lớp tập huấn Hướng dẫn kiểm tra, giám sát, nâng cao năng lực về quản lý nhà nước và thiết kế xây dựng đáp ứng yêu cầu thực hiện QCVN 10:2014 tại các địa phương; căn cứ danh sách các đơn vị cử cán bộ tham dự khóa học, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị thông báo tập trung (các) đồng chí:

....................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................... tham dự khóa học nói trên.

1. Địa điểm và thời gian tổ chức:

1.1 Tại Đà Lạt trong 01 ngày (thứ năm ngày 16/11/2017) tại Khách sạn Ngọc Phát, 10 Hồ Tùng Mậu, TP. Đà Lạt.

1.2 Tại Quảng Ngãi trong 01 ngày (thứ năm ngày 23/11/2017) tại Khách sạn Cẩm Thành, 01 Phạm Văn Đồng, P. Nguyễn Nghiêm, TP. Quảng Ngãi.

Học viên có mặt lúc 7 giờ 30 sáng tại địa điểm trên để làm thủ tục nhập học, khoá học khai giảng vào 8 giờ 00 cùng ngày.

2. Kinh phí khóa học

Ban tổ chức chi trả kinh phí tổ chức khóa học và tài liệu; đại biểu tham dự lo chi phí ăn ở, đi lại trong thời gian diễn ra khóa học.

Mọi chi tiết xin liên hệ Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (Phòng Quản lý Khoa học), ĐT: 024-38546685, Website: www.amc.edu.vn; Email: phongqlkh.amc@gmail.com.

Nhận đ­ược thông báo này đề nghị Thủ tr­ưởng đơn vị tạo điều kiện để các đồng chí có tên trên về dự khóa học đúng thời gian quy định./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi; 

- Lưu: VT, QLKH.

GIÁM ĐỐC

 

(Đã ký)

 

Trần Hữu Hà

Gửi phản hồi tin/bài