Công văn số 1926/BXD-TCCB của Bộ Xây dựng: Về việc Cử cán bộ tham dự khóa đào tạo Quản lý xây dựng và phát triển đô thị theo Đề án 1961 (ĐT2)

.

Gửi bài viết qua email Gửi Email bài này
In bài viết In bài này
Xem với cỡ chữ :

BỘ XÂY DỰNG

-----------

Số: 1926/BXD-TCCB

V/v: Cử cán bộ tham dự khóa đào tạo Quản lý xây dựng và phát triển đô thị theo Đề án 1961 (ĐT2)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----------------------

Hà Nội, ngày  18  tháng  8 năm 2017

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố, thị xã trực thuộc Tỉnh

Thực hiện Quyết định số 1961/QĐ-TTg ngày 25/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án “Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý xây dựng và phát triển đô thị đối với công chức lãnh đạo, chuyên môn đô thị các cấp giai đoạn 2010 - 2015” (Đề án 1961) và văn bản số 143/VPCP-KTN ngày 08/01/2016 của Văn phòng Chính phủ đồng ý kéo dài thời gian thực hiện Đề án 1961 “Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực Quản lý xây dựng và phát triển đô thị đối với công chức lãnh đạo, chuyên môn đô thị các cấp giai đoạn 2010-2015” đến năm 2020 và mở rộng đối tượng tham gia học tập.   

Để tiếp tục triển khai khóa đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý xây dựng và phát triển đô thị theo Đề án 1961, Bộ Xây dựng giao Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị triển khai, thực hiện khóa đào tạo, bồi dưỡng về “Quản lý xây dựng và phát triển đô thị” cho Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND các thành phố, thị xã thuộc tỉnh. Cụ thể như sau:

1. Đối tượng tham dự: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, thị xã thuộc tỉnh và các đối tượng trong diện quy hoạch các chức danh này (Đối tượng 2).

2. Thời gian và địa điểm tổ chức:

- Lớp 1: tổ chức tại Hà Nội – thời gian dự kiến trong 5 ngày từ tháng 25/9/2017 đến ngày 29/9/2017.

- Lớp 2: tổ chức tại TP Hồ Chí Minh – thời gian dự kiến trong 5 ngày từ tháng 16/10/2017  đến ngày 20/10/2017.

3. Đội ngũ giảng viên: Tham gia giảng dạy là đội ngũ giảng viên, chuyên gia giàu kinh nghiệm, có uy tín về lĩnh vực quản lý đô thị.

4. Kinh phí đào tạo:  được chi từ nguồn kinh phí của Đề án 1961.

Bộ Xây dựng trân trọng đề nghị UBND các thành phố, thị xã thuộc Tỉnh, Thành phố trực thuộc trung ương cử đại diện lãnh đạo phụ trách xây dựng, quản lý đô thị tham gia khóa đào tạo, bồi dưỡng và gửi thông tin đăng ký (theo biểu mẫu đính kèm) về  địa chỉ sau trước ngày 01/9/2017 để xác nhận tham gia khóa đào tạo.

Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị, Km 10 đường Nguyễn Trãi – Quận Thanh Xuân – Hà Nội, ĐT: 04.35522216 – 04.33120633; Fax: 04.33120209./.

           

Nơi nhận:                                                                

- Như trên;

- BT Phạm Hồng Hà (để b/c);

- Học viện AMC (để t/h);

- Lưu TCCB, VT.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

(đã ký)

Bùi Phạm Khánh

MẪU ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

Lớp Bồi dưỡng Quản lý xây dựng và phát triển đô thị - Đối tượng 2

(Kèm theo Công văn số 1926/BXD-TCCB ngày 18/8/2017 của Bộ Xây dựng)

Tên cơ quan, đơn vị : ..................................................................................................................

Địa chỉ : .......................................................................................................................................

Điện thoại : .............................................................Fax : ............................................................

Đăng ký các đồng chí có tên dưới đây tham dự khóa học

TT

Họ tên

Năm sinh

Chức vụ

Đơn vị công tác

Số điện thoại di động

Đăng ký học tại

Hà Nội

TP HCM

1

             

2

             

3

             

…..

             

                                                                          

                                                                           ..................., ngày ...........tháng .........năm 2017

                                                                                            ĐẠI DIỆN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

                                                                                                       (Ký tên, đóng dấu)

Ghi chú:

- Học viên tham dự khóa học được hỗ trợ tiền ăn trưa với mức 50.000 đồng/người/ngày.

- Mỗi học viên chuẩn bị 02 ảnh 3x4 để làm chứng chỉ

----------

Nguồn:  Cổng TTĐT Bộ XD (http://www.moc.gov.vn/web/guest/trang-chi-tiet/-/tin-chi-tiet/Z2jG/166355/373809/cu-can-bo-tham-du-khoa-dao-tao-quan-ly-xay-dung-va-phat-trien-do-thi-theo-de-an-1961-dt2.html)

Các mục/tin/bài khác có liên quan:

Gửi phản hồi tin/bài