Chương trình Tập huấn về Quản lý chi phí và Quản lý hợp đồng

.

Gửi bài viết qua email Gửi Email bài này
In bài viết In bài này
Xem với cỡ chữ :

BỘ XÂY DỰNG

HỌC VIỆN CÁN BỘ QUẢN LÝ

XÂY DỰNG VÀ ĐÔ THỊ - AMC

-----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----------------------


CHƯƠNG TRÌNH

Tập huấn về Quản lý chi phí và Quản lý hợp đồng 

1. Đối tượng:

- Lãnh đạo và chuyên viên các Sở: Xây dựng, Kế hoạch – Đầu tư, Tài chính, Công thương, Nông nghiệp và PTNT, Giao thông, Kho bạc.

- Các ban quản lý dự án khu vực, Ban quản lý dự án chuyên ngành

- Các chủ đầu tư, nhà thầu, tư vấn

- Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu

2. Thời gian: 01 ngày (08 tiết)

3. Nội dung chương trình:

TT
Nội dung
Số tiết
Giảng viên

1

Quản lý chi phí

- Nghị định 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng (trong đó bao gồm định hướng chung về cơ chế quản lý chi phí qua từng thời kỳ từ Nghị định 99/2007/NĐ-CP đến Nghị định 112/2009/NĐ-CP và hiện tại là Nghị định 32/2015/NĐ-CP)

- Làm rõ điểm mới của Thông tư 06/2016/TT-BXD so với Thông 04/2010/TT-BXD trong đó tập trung vào cơ cấu chi phí và chi phí gián tiếp trong Thông tư 06/2016/TT-BXD, trình tự quản lý chi phí ...

04

- Lãnh đạo Vụ Kinh tế xây dựng – BXD

- Chuyên gia Viện Kinh tế xây dựng - BXD

2

Quản lý hợp đồng

- Giới thiệu cơ sở pháp luật về Quản lý hợp đồng trong hoạt động xây dựng từ Nghị định 48/2010/NĐ-CP đến Nghị định 37/2015/NĐ-CP. Tập trung vào những điểm mới qua từng thời kỳ và so sánh với các quy định của hợp đồng FIDIC.

- Thông tư 07/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 về hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng và Thông tư 30/2016/TT-BXD về Hướng dẫn hợp đồng thiết kế - cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình (PPP).

- Giới thiệu về các thông tư hướng dẫn về hợp đồng trong hoạt động xây dựng bao gồm Thông tư 08/2016/TT-BXD và Thông tư 09/2016/TT-BXD.

04

- Lãnh đạo Vụ Kinh tế xây dựng – BXD

- Chuyên gia Viện Kinh tế xây dựng - BXD

 

Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị

Các mục/tin/bài khác có liên quan: