Bồi dưỡng chỉ huy trưởng công trường xây dựng ngoài giờ hành chính, khai giảng trong tháng 4/2017 tại Học viện

.

Gửi bài viết qua email Gửi Email bài này
In bài viết In bài này
Xem với cỡ chữ :
  1.           BỘ XÂY DỰNG
  2. HỌC VIỆN CÁN BỘ QUẢN LÝ
  3. XÂY DỰNG VÀ ĐÔ THỊ - AMC
  1. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  2.            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

   
  1. THÔNG BÁO
  2. MỞ LỚP BỒI DƯỠNG CHỈ HUY TRƯỞNG CÔNG TRƯỜNG XÂY DỰNG
  3. Học tại: Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị
  4. (Học ngoài giờ hành chính - Từ 18h00 đến 21h00 hàng ngày)
  5.  Khai giảng: dự kiến trong tháng 4 năm 2017 

Kính gửi:    - Thủ trưởng các đơn vị;

                   - Các tổ chức;

                   - Các cá nhân có nhu cầu.

Thực hiện nhiệm vụ được giao Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị thường xuyên mở các lớp Bồi dưỡng chỉ huy trưởng công trường xây dựng cho các đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân ở khu vực phía Bắc. Một số thông tin cụ thể về khóa học này như sau:

1- Tên Khóa học: Bồi dưỡng chỉ huy trưởng công trường xây dựng.

2- Thời gian khai giảng và địa điểm học:

Thời gian khai giảng: dự kiến trong tháng 4 năm 2017

Địa điểm học: Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (Km 10 đường Nguyễn Trãi - quận Thanh Xuân - Hà Nội)

3- Kinh phí tham dự khóa học: 1.300.000đ/học viên (Học trong 10 buổi tối)

Các đơn vị và cá nhân gửi danh sách đăng ký học hoặc đăng ký trực tiếp về địa chỉ:

Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị - Km 10 đường Nguyễn Trãi - Quận Thanh Xuân - Hà Nội. ĐT: - (04)33120207/35522216;  Fax: 04.38546319; Email: hvcbxd@amc.edu.vn; Website: www.amc.edu.vn;

                                                                                            

Theo Thông báo số 23/TB-HVCBXD

ngày 07/4/2017 của Học viện CBQLXD&ĐT

 

Gửi phản hồi tin/bài