Thông báo mở lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên, chuyên viên chính tại Học viện trong giờ hành chính

.

Gửi bài viết qua email Gửi Email bài này
In bài viết In bài này
Xem với cỡ chữ :
  1.           BỘ XÂY DỰNG
  2. HỌC VIỆN CÁN BỘ QUẢN LÝ
  3. XÂY DỰNG VÀ ĐÔ THỊ - AMC
  4.                   ---------
  5.       Số: 18/TB-HVCBXD
  1. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  2.            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  3.                        ---------------------

Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2018

THÔNG BÁO

Mở lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên, chuyên viên chính

Học tại: Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị

(Học trong giờ hành chính)

Kính gửi: - Các Cục, Vụ, Thanh tra, Văn phòng Bộ Xây dựng;

                    - Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Xây dựng

Căn cứ Quyết định số 307/QĐ-BXD ngày 21/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc Phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2018 của Bộ Xây dựng và giao cho Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị tổ chức đào tạo, bồi dưỡng theo Kế hoạch đã được phê duyệt.

Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị thông báo tổ chức mở các lớp:

- Lớp "Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên”.

- Lớp "Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính”.

Cụ thể như sau:

I.Đối tượng đi học:

1. Lớp "Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên":

- Cán bộ, công chức, viên chức đang được xếp hưởng lương ngạch chuyên viên và tương đương nhưng chưa qua lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên;

2. Lớp "Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính”:

- Cán bộ, công chức, viên chức đang được xếp hưởng lương ngạch chuyên viên chính và tương đương nhưng chưa qua lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính;

- Cán bộ, công chức, viên chức có thời gian giữ ngạch chuyên viên hoặc ngạch tương đương từ 5 năm (60 tháng) trở lên, trong đó thời gian giữ ngạch chuyên viên tối thiểu 3 năm (36 tháng);

II. Nội dung khoá học:

Bao gồm các nội dung chính sau:

- Phần kiến thức chung về nền hành chính nhà nước

- Phần kiến thức về quản lý nhà nước theo ngành và lãnh thổ

- Phần kiến thức về những kỹ năng cơ bản

III. Thời gian, địa điểm:

1- Thời gian: 

- Lớp "Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên" được tổ chức trong thời gian khoảng 20 tuần (320 tiết), mỗi tuần học 02 ngày thứ Hai và thứ Ba, dự kiến khai giảng vào trung tuần tháng 5/2018

- Lớp "Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính” được tổ chức trong thời gian khoảng 15 tuần (240 tiết), mỗi tuần học 02 ngày thứ Tư và thứ Năm, dự kiến khai giảng vào trung tuần tháng 6/2018

2- Địa điểm học: tại Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị – Km 10 đường Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội.

IV. Giảng viên:

Tham gia giảng dạy là các giảng viên có trình độ, kinh nghiệm thực tiễn từ Bộ Nội vụ, Bộ Xây dựng, Học viện Hành chính quốc gia, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị.

V. Kinh phí và thủ tập nhập học:

1. Kinh phí mỗi khoá học:

* Đối với cán bộ công chức cơ quan Bộ Xây dựng lấy từ nguồn vốn ngân sách  Nhà nước cấp cho đào tạo, bồi dưỡng năm 2018.

* Đối với các đơn vị còn lại, mức thu học phí là: 4.000.000đ/học viên (Bốn triệu đồng chẵn).

Kinh phí trên bao gồm các chi phí: Giảng dạy, tài liệu, khai bế giảng và các chi phí phục vụ khác.

2. Thủ tục nhập học: Mỗi học viên khi nhập học cần nộp:

- Quyết định của đơn vị cử đi học

- 02 ảnh cỡ 3x4 (ghi họ tên, ngày tháng năm sinh sau ảnh).

Đề nghị các đơn vị, cá nhân có nhu cầu tham dự lớp học đăng ký trực tiếp hoặc gửi danh sách theo mẫu đính kèm về địa chỉ sau trước ngày 05/5/2018 để xác nhận tham gia:

Viện Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức - Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị - Km 10 đường Nguyễn Trãi - quận Thanh Xuân - Hà Nội. ĐT: 024.33541339- 024.38546684; Fax: 024.3312.0745;

Email : viendaotaoccvc@gmail.com ; Website:www.amc.edu.vn./. 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VT, VCCVC. 

GIÁM ĐỐC

 

 

Trần Hữu Hà 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------

 

MẪU ĐĂNG KÝ HỌC LỚP

 

Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước

 

chương trình chuyên viên, chuyên viên chính”

 

(Học trong giờ hành chính)

 

Tên cơ quan, đơn vị: ....................................................................................................................

Địa chỉ:.......................................................................................................................................

Điện thoại:.................................................................... Fax:........................................................

Đăng ký danh sách các cán bộ có tên dưới đây tham gia các lớp học kể trên.

TT

Họ tên

Chức vụ

Đăng ký lớp chuyên viên

Đăng ký lớp chuyên viên chính

Số điện thoại liên hệ

Địa chỉ Email

1

           

2

           

           

 

 ................, ngày ............ tháng ....... năm 2018

ĐẠI DIỆN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

(Ký tên, đóng dấu)    

 

 

Gửi phản hồi tin/bài