Thông báo các lớp khai giảng tháng 5 năm 2017 tại Học viện

.

Gửi bài viết qua email Gửi Email bài này
In bài viết In bài này
Xem với cỡ chữ :
 1.           BỘ XÂY DỰNG
 2. HỌC VIỆN CÁN BỘ QUẢN LÝ
 3. XÂY DỰNG VÀ ĐÔ THỊ - AMC
 4.       Số : 36/TB-HVCBXD
 1. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 2.            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                    Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2017

 1. THÔNG BÁO
  Mở các lớp Bồi dưỡng cho các đơn vị khu vực phía Bắc
  Học tại: Học viện Cán bộ quản lý Xây dựng và Đô thị
  (Các lớp khai giảng trong tháng 5 năm 2017)

Kính gửi- Thủ trưởng đơn vị;

               - Các tổ chức;

               - Các cá nhân có nhu cầu   

Triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2017, hàng tháng Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị thường xuyên mở các lớp Đào tạo bồi dưỡng tại Học viện và các địa phương. Trong tháng 5/2017, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng cho các đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân ở khu vực phía Bắc học tại Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị.

1. LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

- Khai giảng: 18h00 ngày 16 tháng 5 năm 2017

- Kinh phí khoá học:

+ Học 1 chuyên ngành: 1.500.000đ (Học trong 18 buổi tối)

+ Học 2 chuyên ngành: 2.000.000đ (Học trong 26 buổi tối)

+ Học 3 chuyên ngành: 2.500.000đ (Học trong 34 buổi tối)

2. LỚP BỒI DƯỠNG QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU

- Khai giảng: 18h00 ngày 18 tháng 5 năm 2017

- Kinh phí khoá học: 

+ Học Quản lý dự án ĐTXD: 1.100.000đ/học viên (Học trong 12 buổi tối)

+ Học Nghiệp vụ đấu thầu: 800.000đ/học viên (Học trong 6 buổi tối)

+ Học Quản lý dự án và Đấu thầu: 1.700.000đ/học viên (Học trong 16 buổi tối) 

3. LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ VẬN HÀNH NHÀ CHUNG CƯ

- Khai giảng: 18h00 ngày 23 tháng 5 năm 2017

- Thời gian: học trong 18 buổi tối từ 18h00 đến 21h00 hàng ngày. (Lý thuyết 15 buổi, 3 buổi thực hành và làm bài tập cuối khóa)

- Kinh phí khoá học: 2.600.000đ/học viên

4. LỚP BỒI DƯỠNG CHỈ HUY TRƯỞNG CÔNG TRƯỜNG XÂY DỰNG

- Khai giảngLớp học dự kiến khai giảng trong tháng 5/2017

- Thời gian: học trong 10 buổi tối từ 18h00 đến 21h00 hàng ngày

- Kinh phí khóa học1.300.000đ/học viên

5. LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG

- Khai giảng: Lớp học dự kiến khai giảng trong tháng 5/2017

- Thời gian: học trong 14 buổi tối từ 18h00 đến 21h00 hàng ngày.

- Kinh phí khoá học: 1.450.000đ/học viên

6. LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC, KỸ NĂNG LẬP DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

- Khai giảngLớp học dự kiến khai giảng trong tháng 5/2017

- Thời gian: học trong 8 buổi tối từ 18h00 đến 21h00 hàng ngày.

- Kinh phí khoá học: 1.000.000đ/học viên

7. LỚP BỒI DƯỠNG LẬP HỒ SƠ HOÀN CÔNG, NGHIỆM THU VÀ THANH QUYẾT TOÁN

- Khai giảngLớp học dự kiến khai giảng trong tháng 5/2017

- Thời gian: học trong 6 buổi tối từ 18h00 đến 21h00 hàng ngày.

- Kinh phí khoá học: 800.000đ/học viên

8. LỚP BỒI DƯỠNG GIÁM ĐỐC TƯ VẤN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

- Khai giảngLớp học dự kiến khai giảng trong tháng 5/2017

- Thời gian: học trong 10 buổi tối từ 18h00 đến 21h00 hàng ngày.

- Kinh phí khoá học: 1.350.000đ/học viên

Các đơn vị và cá nhân gửi danh sách đăng ký học hoặc đăng ký trực tiếp về địa chỉ:

Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị - Km 10 đường Nguyễn Trãi - quận Thanh Xuân - Hà Nội. ĐT: 04.35522216 – 04.33120633 – 04.38546684 - 04.33120207; Fax: 04.33120209; Email: khpt.amc@gmail.com; Website: www.amc.edu.vn./.

Nơi nhận:

- Như trên; 

- Lưu VT, XTĐT.

 

GIÁM ĐỐC

  

 

Trần Hữu Hà

Gửi phản hồi tin/bài