Bồi dưỡng Quản lý dự án đầu tư và nghiệp vụ đấu thầu ngoài giờ hành chính, khai giảng tháng 9/2018 tại Học viện

.

Gửi bài viết qua email Gửi Email bài này
In bài viết In bài này
Xem với cỡ chữ :
  1.           BỘ XÂY DỰNG
  2. HỌC VIỆN CÁN BỘ QUẢN LÝ
  3. XÂY DỰNG VÀ ĐÔ THỊ - AMC
  1. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  2.            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  1. THÔNG BÁO
  2. Mở lớp Bồi dưỡng Quản lý dự án đầu tư và nghiệp vụ đấu thầu
  3. Học tại: Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị
  4. (Học ngoài giờ hành chính - Từ 18h00 đến 21h00 hàng ngày)
  5. Khai giảng: tháng 9 năm 2018 

Kính gửi:    - Thủ trưởng các cơ quan/đơn vị;

                   - Các cá nhân có nhu cầu. 

Thực hiện nhiệm vụ được giao Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị thường xuyên mở các lớp Bồi dưỡng Quản lý dự án đầu tư và nghiệp vụ đấu thầu cho các đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân ở khu vực phía Bắc. Một số thông tin cụ thể về khóa học này như sau:

1- Tên Khóa học: Bồi dưỡng Quản lý dự án đầu tư và nghiệp vụ đấu thầu

2- Thời gian khai giảng và địa điểm học:

Thời gian khai giảng: tháng 9 năm 2018 

Địa điểm học: Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (Km 10 đường Nguyễn Trãi - quận Thanh Xuân - Hà Nội)

3- Kinh phí tham dự khóa học:

+ Học Quản lý dự án ĐTXD: 1.100.000đ/học viên (Học trong 06 buổi tối)

+ Học Nghiệp vụ đấu thầu: 800.000đ/học viên (Học trong 06 buổi tối)

+ Học Quản lý dự án và Đấu thầu: 1.700.000đ/học viên (Học trong 10 buổi tối)

 Các đơn vị và cá nhân gửi danh sách đăng ký học hoặc đăng ký trực tiếp về địa chỉ:

Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị - Km 10 đường Nguyễn Trãi - Quận Thanh Xuân - Hà Nội. ĐT: - (024)33120207/35522216;  Fax: 024.38546319; Email: hvcbxd@amc.edu.vn; Website: www.amc.edu.vn;

 

Theo Thông báo số 56/TB-HVCBXD

ngày 29/8/2018 của Học viện CBQLXD&ĐT

 

Các mục/tin/bài khác có liên quan:

Gửi phản hồi tin/bài