Thông báo mở lớp BD nâng ngạch viên chức chuyên môn, nghiệp vụ khối doanh nghiệp XD (dự kiến tháng 10/2017)

.

Gửi bài viết qua email Gửi Email bài này
In bài viết In bài này
Xem với cỡ chữ :
 1.           BỘ XÂY DỰNG
 2. HỌC VIỆN CÁN BỘ QUẢN LÝ
 3. XÂY DỰNG VÀ ĐÔ THỊ - AMC 
 4.         Số: 69/TB-HVCBXD   
 1. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 2.            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 3. Hà Nội, ngày 12 tháng 9 năm 2017                 
 1. THÔNG BÁO
  Mở lớp Bồi dưỡng nâng ngạch viên chức
  chuyên môn, nghiệp vụ khối doanh nghiệp xây dựng
  Học tại: Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị
  (Học ngoài giờ hành chính – Từ 18h00 đến 21h00 hàng ngày)
  Khai giảng : Dự kiến vào tháng 10/2017

Kính gửi: Các Tổng Công ty, các Công ty nhà nước, các Công ty cổ phần, 
                Công ty TNHH một thành viên, Công ty hoạt động theo mô hình
                Công ty Mẹ - Công ty con. 

Hiện nay tại các doanh nghiệp trong Ngành Xây dựng có nhiều viên chức chuyên môn, nghiệp vụ đang hưởng bậc lương 5/8 trở lên, cá biệt có trường hợp hưởng bậc lương 8/8 ngạch chuyên viên hoặc kỹ sư nhưng chưa đi học bồi dưỡng kiến thức chuyên môn để dự thi nâng ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính hoặc kỹ sư lên kỹ sư chính.

Theo công văn số 1606/BXD-TCCB ngày 19/9/2003 của Bộ Xây dựng về việc "Hướng dẫn tổ chức thi nâng ngạch viên chức chuyên môn nghiệp vụ trong các doanh nghiệp thuộc Bộ" thì viên chức chuyên môn, nghiệp vụ sau khi học xong chương trình bồi dưỡng và được cấp chứng chỉ của Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị, doanh nghiệp phải tổ chức thi nâng ngạch cho viên chức. Nhưng thực tế trong thời gian vừa qua việc các doanh nghiệp tổ chức thi nâng ngạch cho viên chức là khó khăn và không được kịp thời.

Để khắc phục khó khăn trên cho các doanh nghiệp, Bộ Xây dựng đã có công văn số 1664/BXD-TCCB  ngày 19/10/2004 giao cho Trường Đào tạo bồi dưỡng cán bộ ngành Xây dựng (nay là Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị) tổ chức các kỳ thi nâng ngạch viên chức chuyên môn, nghiệp vụ khối các doanh nghiệp trong ngành xây dựng; và Quyết định số 753/QĐ-BXD ngày 22 tháng 7 năm 2009 về việc bổ sung nhiệm vụ đối với Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị. Kết quả các kỳ thi nâng ngạch là căn cứ để các doanh nghiệp quyết định nâng ngạch cho viên chức.

Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị thông báo mở lớp bồi dưỡng nâng ngạch viên chức chuyên môn, nghiệp vụ khối các doanh nghiệp cụ thể như sau:

1. Đối tượng:

Các viên chức là kỹ sư, kiến trúc sư hiện đang công tác tại các Tổng công ty, Công ty  Xây dựng đang được xếp và hưởng lương ở các ngạch kỹ thuật, bao gồm: kiến trúc sư quy hoạch; kiến trúc sư công trình; kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp; kỹ sư môi trường; kỹ sư cấp, thoát nước; kỹ sư kinh tế xây dựng; kỹ sư vật liệu xây dựng; kỹ sư cơ khí xây dựng; kỹ sư cầu đường; kỹ sư địa chất công trình; kỹ sư trắc địa; kỹ sư điện.

Các viên chức là cử nhân các ngành khác hiện đang công tác tại các phòng ban chức năng của các Tổng công ty, Công ty xây dựng như phòng Kế hoạch, phòng Tài chính kế toán, phòng Tổ chức lao động đang được xếp và hưởng lương ở ngạch chuyên viên.

2. Thời gian và địa điểm học:

- Thời gian học: khoảng 02 tháng, học ngoài giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần; thời gian từ 18h00 đến 21h00.

- Khai giảng: Lớp học dự kiến khai giảng vào tháng  10/2017

- Địa điểm học: tại Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị - Km 10 đường Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội.

3. Nội dung chương trình Bồi dưỡng thi nâng ngạch: gồm 2 phần chính:

- Phần 1: Các kiến thức pháp luật về Quản lý nhà nước ngành Xây dựng và các kiến thức bồi dưỡng nâng ngạch;

- Phần 2: Các kiến thức mới chuyên sâu về quản lý, chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực công tác của viên chức tại doanh nghiệp;

* Ngoài ra trong thời gian học Học viện có tổ chức ôn thi ngoại ngữ (60 tiết) theo trình độ qui định tại tiêu chuẩn viên chức chuyên môn, nghiệp vụ của ngạch dự thi.

4. Thủ tục và kinh phí khoá học:

a. Thủ tục nhập học: Mỗi học viên khi nhập học cần nộp các giấy tờ sau:

- Quyết định của đơn vị cử đi học;

- Ảnh 3x4 (3 chiếc) (ghi họ tên ngày tháng năm sinh sau ảnh);

- Bản phô tô bằng tốt nghiệp đại học có công chứng.

b. Kinh phí khoá học:

Tổng kinh phí cả khoá học là 4.200.000đồng/học viên (Bốn triệu hai trăm nghìn đồng), bao gồm các khoản sau:

- Phần 1: Học phần bồi dưỡng thi nâng ngạch: 2.700.000đồng (Hai triệu bảy trăm nghìn đồng chẵn).

- Phần 2: Ôn thi ngoại ngữ: 1.000.000đồng (Một triệu đồng chẵn).

- Phần 3: Tổ chức thi nâng ngạch: 500.000đồng (Năm trăm nghìn đồng chẵn)

Bao gồm các chi phí: Giảng dạy, tài liệu học tập, chứng nhận khoá học, khai bế giảng và các chi phí phục vụ khác.

Cuối khóa học, những học viên đạt yêu cầu được Học viện cấp giấy chứng nhận bồi dưỡng nâng ngạch viên chức chuyên môn của ngạch dự thi, đây là điều kiện để tổ chức thi nâng ngạch và xếp ngạch cho viên chức chuyên môn nghiệp vụ.

Đề nghị các đơn vị xem xét, cử cán bộ tham dự khoá học trên. Danh sách đăng ký gửi về: Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị; Km10 - Đường Nguyễn Trãi - Quận Thanh Xuân - Hà Nội. Điện thoại: 04.35522216 - 04.33120633 - 04.38546684; Fax: 04.33120209. Website:www.amc.edu.vn; Email: khpt.amc@gmail.com./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VT, XTĐT.

 

GIÁM ĐỐC

 

 

Trần Hữu Hà

Các mục/tin/bài khác có liên quan:

Gửi phản hồi tin/bài