Hoạt động khoa học

.

Ngày 25/6/2018, Hội đồng Khoa học chuyên ngành Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (AMC/Học viện) đã  tổ chức nghiệm thu cấp Cơ sở đề tài ...

.

Ngày 26/4/2018, Hội đồng Khoa học chuyên ngành Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (AMC/Học viện) đã  tổ chức nghiệm thu cấp Cơ sở đề ...

.

Ngày 19/4/2018, Hội đồng Khoa học chuyên ngành Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (AMC/Học viện) đã tổ chức nghiệm thu cấp Cơ sở đề tài cấp ...

.

Ngày 02/4/2018, Hội đồng Khoa học chuyên ngành Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (AMC/Học viện) đã  tổ chức nghiệm thu cấp Cơ sở đề ...

.

Ngày 31/01/2018, Hội đồng Khoa học chuyên ngành Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (AMC/Học viện) đã  tổ chức nghiệm thu cấp Cơ sở đề ...