Đề tài/ Dự án cấp bộ

.

1- Biên soạn, chỉnh sửa bộ chương trình, tài liệu bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước về lĩnh vực xây dựng cho công chức địa chính ...

.

1- Nghiên cứu xây dựng bộ chương trình khung và tài liệu giảng dạy các lớp bồi dưỡng phục vụ công tác sát hạch cá nhân hành nghề hoạt động ...

.

1- Nghiên cứu, đề xuất chuẩn hóa các chương trình, nội dung đào tạo và hình thức sát hạch chứng chỉ hành nghề xây dựng theo các văn bản quy ...

.

1- DA SNKT: Điều tra, khảo sát thực trạng việc đào tạo bồi dưỡng và cấp giấy chứng nhận về điều kiện năng lực hoạt động và hành nghề xây ...