Đề tài cấp cơ sở

.

1. Nghiên cứu xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu phục vụ ôn thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề đấu thầu – mã số CS 01-18. 2. ...

.

1- Nghiên cứu xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu khung bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý dự án sử dụng vốn ODA nhằm nâng cao năng ...

.

1- Xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ bảo hành và bảo trì công trình xây dựng, mã số CS  01-16 2- Nghiên ...

.

1- Nghiên cứu xây dựng cơ sở lý thuyết và giải pháp phát huy bản sắc kiến trúc địa phương trong kiến trúc, xây dựng phát triển đô thị, mã ...

.

1- Giáo trình "Biên soạn chương trình, tài liệu cho các lớp Nâng ngạch công chức, viên chức Ngành xây dựng", mã số CS 01-14 2- Giáo trình "Tiếng Anh ...