Sứ mệnh, tầm nhìn

.

Gửi bài viết qua email Gửi Email bài này
In bài viết In bài này
Xem với cỡ chữ :

Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Xây dựng, thực hiện các chức năng: tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ngành Xây dựng, cán bộ quản lý xây dựng và đô thị các cấp, cán bộ, công chức, viên chức tham gia quản lý và hoạt động xây dựng và các chức danh khác theo quy định của pháp luật; tập huấn, phổ biến, kiến thức pháp luật ngành Xây dựng; tổ chức nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, khoa học quản lý; tham gia xây dựng cơ chế chính sách, thực hiện các dịch vụ công trong các lĩnh vực thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

0703b

Học viện đã và đang phấn đấu trở thành đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao về quản lý xây dựng và phát triển đô thị.

Gửi phản hồi tin/bài