Chức năng, nhiệm vụ

.

Gửi bài viết qua email Gửi Email bài này
In bài viết In bài này
Xem với cỡ chữ :

Vị trí, chức năng

Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị là đơn vị sự nghiệp Nhà nước trực thuộc Bộ Xây dựng, thực hiện các chức năng: Tổ chức đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ngành Xây dựng, cán bộ chính quyền đô thị các cấp, cán bộ, công chức, viên chức tham gia quản lý, hoạt động xây dựng và các chức danh khác theo quy định của pháp luật; tập huấn, phổ biến kiến thức pháp luật ngành Xây dựng; tổ chức nghiên cứu và ứng dụng các cơ chế chính sách, tiến bộ kỹ thuật, khoa học công nghệ, khoa học quản lý trong các lĩnh vực thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng. 

Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Nghiên cứu, đề xuất, tham gia xây dựng chiến lược đào tạo phát triển nguồn nhân lực ngành Xây dựng, các đề án, dự án, chương trình, kế hoạch 05 năm, hàng năm về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ngành Xây dựng và cán bộ chính quyền đô thị để Bộ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc Bộ phê duyệt theo thẩm quyền; triển khai thực hiện các chiến lược, đề án, dự án, chương trình, kế hoạch sau khi được phê duyệt theo sự phân công của Bộ trưởng.

2. Xây dựng chương trình và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức ngành Xây dựng; cán bộ, công chức, viên chức tham gia quản lý và hoạt động xây dựng ở các Bộ, ngành và địa phương, bao gồm:

2.1. Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước theo các chương trình cán sự, chuyên viên, chuyên viên chính và tương đương đối với cán bộ, công chức, viên chức ngành Xây dựng theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ Xây dựng;

2.2. Ðào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành Xây dựng;

2.3. Ðào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý và chuyên môn, nghiệp vụ trong các lĩnh vực thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ đối với cán bộ, công chức, viên chức ngành Xây dựng; cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức chuyên môn, nghiệp vụ tham gia quản lý và hoạt động xây dựng ở các Bộ, ngành và địa phương.

3. Nghiên cứu, đề xuất, xây dựng chương trình và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về quản lý đô thị đối với cán bộ chính quyền đô thị các cấp và công chức chuyên môn, nghiệp vụ của các cơ quan tham mưu giúp Uỷ ban nhân dân hoặc chính quyền đô thị các cấp thực hiện quản lý nhà nước về phát triển đô thị tại địa phương.

4. Xây dựng chương trình và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng về kỹ năng lãnh đạo, quản lý và kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý và viên chức chuyên môn, nghiệp vụ của các doanh nghiệp tham gia hoạt động trong các lĩnh vực thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ.

5. Xây dựng chương trình và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ đối với các chức danh hành nghề hoạt động xây dựng có điều kiện trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ theo quy định của pháp luật.

6. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giới bất động sản, định giá bất động sản, quản lý điều hành sàn giao dịch bất động sản, quản lý vận hành nhà chung cư theo quy định của pháp luật.

7. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học cho cán bộ, công chức, viên chức trong và ngoài ngành Xây dựng.

8. Đào tạo, bồi dưỡng, tổ chức thi nâng ngạch viên chức chuyên môn, nghiệp vụ trong các doanh nghiệp ngành Xây dựng.

9. Phối hợp với Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức đào tạo nâng cao trình độ lý luận chính trị, quản lý hành chính đối với cán bộ, công chức, viên chức ngành Xây dựng; phối hợp với các trường Đại học trong nước liên kết đào tạo nguồn nhân lực cho ngành Xây dựng theo kế  hoạch

10. Tổ chức phổ biến, tập huấn, hướng dẫn các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật, hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ.

11. Tổ chức nghiên cứu và ứng dụng các cơ chế chính sách, tiến bộ kỹ thuật, khoa học công nghệ, khoa học quản lý trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ; nghiên cứu, đề xuất và tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ theo phân công của Bộ trưởng và các cơ quan có thẩm quyền.

12. Ðiều tra, khảo sát, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu, cung cấp thông tin về cán bộ, công chức, viên chức ngành Xây dựng; cán bộ, công chức, viên chức tham gia quản lý và hoạt động xây dựng trên phạm vi cả nước.

13. Thực hiện hợp tác với các tổ chức trong nước và quốc tế về các lĩnh vực hoạt động của Học viện theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

14. Thực hiện các hoạt động tư vấn, dịch vụ trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ theo quy định của pháp luật.

15. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế; thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ chính sách khác, công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của Học viện theo quy định của pháp luật và của Bộ Xây dựng.

16. Quản lý tài chính, tài sản được giao, quản lý các hoạt động có thu của Học viện theo quy định của pháp luật và của Bộ Xây dựng.

17. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Bộ trưởng Bộ Xây dựng giao. 

Gửi phản hồi tin/bài