Lĩnh vực:
Từ khóa: Năm:     

Nội dung câu hỏi: Đấu thầu

Lĩnh vực : Quản lý dự án, đầu tư và hợp đồng trong xây dựng

Nội dung liên quan đến hoạt động đấu thầu

Hỏi: Bạn Nguyễn Thế Ngọc Châu tại hòm thư Nguyenthengocchau@yahoo.com.vn hỏi về nội dung liên quan đến hoạt động đấu thầu (Văn bản số 172/TTĐT-TTPA ngày 26/3/2012 do Văn phòng Chính phủ chuyển Bộ Xây dựng qua Cổng TTĐT Chính phủ):

Trả lời: Các nhà thầu trong liên danh căn cứ vào yêu cầu của hồ sơ mời thầu, điều kiện năng lực của từng nhà thầu để thỏa thuận khối lượng, giá trị thực hiện của từng nhà thầu trong liên danh.

Vụ Kinh tế Xây dựng

Hướng dẫn về liên danh trong đấu thầu

Hỏi: Bạn Nguyễn Thế Ngọc Châu tại hòm thư nguyenthengocchau@gmail.com hỏi :

Qua Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Bộ Xây dựng nhận được công văn số 172/TTĐT-TTPA ngày 26/3/2012 của công dân Nguyễn Thế Ngọc Châu hướng dẫn về liên danh trong đấu thầu. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định của pháp luật về đấu thầu, việc phân chia quyền hạn, trách nhiệm, khối lượng công việc và giá trị tương ứng đối với từng thành viên được thoả thuận trong hợp đồng liên danh. Trường hợp, các thành viên trong liên danh thống nhất đề nghị người đứng đầu liên danh để thay mặt liên danh thực hiện một số công việc theo yêu cầu thì phải quy định trách nhiệm và nghĩa vụ của người đó và không phụ thuộc vào khối lượng công việc thực hiện của nhà thầu liên danh đó trong liên danh.

Vụ Quản lý Hoạt động Xây dựng

Có được sửa thỏa thuận liên danh sau khi mở thầu? 2017
Được chỉ định thầu cho đơn vị phụ thuộc? 2017
Nhà thầu được tự làm rõ về năng lực, kinh nghiệm 2017
Tám tiêu chí xác định nhà thầu hợp lệ 2017
Bộ KHĐT giải đáp các vướng mắc về đấu thầu qua mạng 2017