Lĩnh vực:
Từ khóa: Năm:     

Nội dung câu hỏi: Thẩm quyền thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng công trình

Lĩnh vực : Tư vấn, thiết kế, giám sát, quản lý chất lượng, LAS-XD; tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng

Hỏi: (Bùi Chiến Công - conghuyen808@gmail.com)

Theo Nghị định 46/2015/NĐ-CP về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng và theo thông tư 92/2017/TT-BTC quy định về lập dự toán, phân bổ và quyết toán công trình sửa chữa dưới 500 triệu đồng thì đối với công trình có giá trị dưới 500 triệu đồng từ nguồn vốn sự nghiệp thì có cần phải qua cơ quan có thẩm quyền thẩm định dự toán thiết kế hay đơn vị tự thuê đơn vị thẩm tra dự toán, thiết kế bản vẽ được không?

Tôi đang làm thủ tục xây dựng công trình điện chiếu sáng sân trụ sở cơ quan do cấp xã làm chủ đầu tư, nguồn vốn xã 100%, dự toán 260.000.000 đồng, chủ đầu tư chỉ định thầu đơn vị tư vấn thẩm tra thiết kế, dự toán. Căn cứ kết quả thẩm tra chủ đầu tư phê duyệt báo cáo KTKT. Như vậy có đúng quy định không?

Trả lời:

Căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 5 của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ, công trình xây dựng như ông hỏi (có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng) thuộc đối tượng chỉ cần yêu cầu lập báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng.

Việc xác định thẩm quyền thẩm định, phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng được quy định tại Khoản 5 Điều 1 của Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ.

Moc.gov.vn

Công trình thủy điện là công trình loại nào? 2020
Thẩm quyền thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng công trình 2020
Điều chỉnh thiết kế cơ sở quy định như thế nào? 2020
Chi phí thẩm tra thiết kế, thẩm tra dự toán xây dựng 2020
Thẩm định thiết kế công trình cấp 4 2020