Lĩnh vực:
Từ khóa: Năm:     

Nội dung câu hỏi: Hướng dẫn xác định chi phí tư vấn thiết kế và thanh toán, quyết toán hợp đồng tư vấn thiết kế

Lĩnh vực : Tư vấn, thiết kế, giám sát, quản lý chất lượng, LAS-XD; tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng

Hướng dẫn xác định chi phí tư vấn thiết kế và thanh toán, quyết toán hợp đồng tư vấn thiết kế

Hỏi: Về việc hướng dẫn xác định chi phí tư vấn thiết kế và thanh toán, quyết toán hợp đồng tư vấn thiết kế của dự án thành phần số 3 (Km7+199,25 – Km9+612,64) thuộc dự án Đường liên cảng Cái Mép – Thị Vải (Văn bản số 509/BQLDA-KTTĐ ngày 14/6/2018 của Ban quản lý dự án giao thông khu vực cảng Cái Mép – Thị Vải)

Trả lời: (Văn bản số 1771/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng)

Việc thanh toán, quyết toán hợp đồng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết và quy định của pháp luật có liên quan áp dụng cho hợp đồng. Và việc lựa chọn nhà thầu thực hiện theo các quy định của pháp luật về đấu thầu.

Theo nội dung Văn bản số 509/BQLDA-KTTĐ, đối với công trình cầu Bàn Thạch, công trình đường thuộc dự án thành phần số 3 (Km7+199,25 – Km9+612,64) dự án Đường liên cảng Cái Mép – Thị Vải, việc phân loại, phân cấp công trình thực hiện theo quy định của Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng, Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 18/4/2008 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2004/NĐ-CP.

Chi phí tư vấn thiết kế xác định theo hướng dẫn tại Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Theo hướng dẫn tại mục 3.3 (Hướng dẫn áp dụng định mức chi phí tư vấn thiết kế) trong định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình công bố kèm theo Quyết định số 957/QĐ-BXD, trường hợp dự án gồm nhiều loại công trình thì chi phí thiết kế được xác định riêng theo từng loại, từng cấp công trình và tính theo quy mô chi phí xây dựng trong dự toán xây dựng công trình được duyệt của từng loại, từng cấp công trình đó.

Theo quy định của Nghị định số 209/2004/NĐ-CP, công trình cầu đường bộ và công trình đường bộ là hai loại công trình thuộc công trình giao thông được phân cấp theo các tiêu chí khác nhau.

Như vậy, công trình cầu Bàn Thạch và công trình đường trong kế hoạch đấu thầu dự án thành phần số 3 (Km7+199,25 – Km9+612,64) là hai công trình khác nhau. Do đó, việc xác định chi phí thiết kế và lựa chọn các nhà thầu khác nhau để thực hiện các công việc thiết kế theo từng loại công trình cầu đường bộ và công trình đường bộ là phù hợp.

Đề nghị Ban Quản lý dự án giao thông khu vực cảng Cái Mép – Thị Vải căn cứ ý kiến trên tổ chức, thực hiện theo quy định.

                                                                           Theo: Diệu Anh

Nguồn: baoxaydung.com.vn ngày 30/7/2018

Công trình thủy điện là công trình loại nào? 2020
Thẩm quyền thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng công trình 2020
Điều chỉnh thiết kế cơ sở quy định như thế nào? 2020
Chi phí thẩm tra thiết kế, thẩm tra dự toán xây dựng 2020
Thẩm định thiết kế công trình cấp 4 2020