Lĩnh vực:
Từ khóa: Năm:     

Nội dung câu hỏi: Lấy ý kiến thống nhất của HĐND xã đối với đồ án quy hoạch xây dựng xã NTM

Lĩnh vực : Quy hoạch xây dựng, kiến trúc

Lấy ý kiến thống nhất của HĐND xã đối với đồ án quy hoạch xây dựng xã NTM

          Ngày 14/8/2015 Bộ Xây dựng ra văn bản trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Bắc Kạn về nội dung: “Đề nghị Bộ Xây dựng sửa đổi những mâu thuẫn tại Điều 4, Thông tư liên tịch số 13/2011/TTLT-BXD-BNNPTNT-BTNMT ngày 28/10/2011 của liên Bộ: Bộ Xây dựng - Nông nghiệp và phát triển nông thôn - Tài nguyên và môi trường: “ ...sau khi nhiệm vụ quy hoạch được duyệt, UBND xã tổ chức lập đồ án quy hoạch, quy định quản lý theo quy hoạch và thông qua HĐND xã…”. Tuy nhiên theo quy định của Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003 thì HĐND cấp xã không có nhiệm vụ, quyền hạn quyết định thông qua quy hoạch. Đề nghị xem xét điều chỉnh tránh mâu thuẫn giữa Luật và văn bản dưới Luật”.

          Văn bản trả lời của Bộ Xây dựng đã trích dẫn lại nội dung đầy đủ ở mục b, khoản 1, Điều 4 của Thông tư liên tịch số 13/2011/TTLT-BXD-BNNPTNT-BTNMT như sau: “Sau khi nhiệm vụ quy hoạch được duyệt, UBND xã tổ chức lập đồ án quy hoạch, quy định quản lý theo quy hoạch và thông qua HĐND xã trước khi trình UBND huyện phê duyệt đồ án. Đối với những xã thí điểm không tổ chức HĐND xã thì UBND xã tổ chức lấy ý kiến của các ban, ngành trong xã trước khi trình UBND huyện phê duyệt”.

          Căn cứ theo Điều 29, Điều 30 của Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003, HĐND xã có một số chức năng, nhiệm vụ liên quan đến nội dung đồ án quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới, như: Quyết định biện pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội hàng năm, kế hoạch sử dụng lao động công ích hàng năm, biện pháp thực hiện chương trình khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, khuyến công và chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cây trồng, vật nuôi theo quy hoạch chung; quyết định biện pháp quản lý và sử dụng hợp lý, có hiệu quả quỹ đất được để lại nhằm phục vụ các nhu cầu công ích của địa phương…

          Bộ Xây dựng cho rằng, trong quá trình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, sự tham gia của cộng đồng dân cư mà đại diện là HĐND cấp xã là động lực lớn làm thay đổi nhận thức, trách nhiệm, phương pháp về lập quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới. 

Vì vậy, việc lấy ý kiến thống nhất của HĐND xã đối với các nội dung của đồ án quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới là cần thiết để đảm bảo tính khả thi của quy hoạch và đảm bảo quá trình phát triển nông thôn bền vững theo cách tiếp cận dựa trên nhu cầu cụ thể của người dân.

Trần Đình Hà
Nguồn: Cổng TTĐT Bộ Xây dựng ngày 17/8/2015

Đất chuyển mục đích sử dụng phải phù hợp quy hoạch 2019
Quy hoạch điểm đấu nối vào quốc lộ do đơn vị nào phê duyệt? 2019
Sử dụng chi phí quản lý lập đồ án quy hoạch xây dựng 2018
Dự án nông nghiệp có phải lập quy hoạch chi tiết? 2018
Khi nào cần điều chỉnh quy hoạch chung đô thị? 2018