Lĩnh vực:
Từ khóa: Năm:     

Nội dung câu hỏi: Khi nào cần điều chỉnh quy hoạch chung đô thị?

Lĩnh vực : Quy hoạch xây dựng, kiến trúc

Khi nào cần điều chỉnh quy hoạch chung đô thị?

Hỏi: Ông Lê Quang An Đạt (Khánh Hòa) tham khảo Điều 46, Điều 47 Luật Quy hoạch đô thị 2009 thấy quy định:

01cham doDự án nào phải lập quy hoạch 1/500?

01cham doLuật Quy hoạch sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2019

01cham doCơ quan nào duyệt quy hoạch chi tiết khu công...

01cham doPhải điều chỉnh quy hoạch khi thay đổi quy mô...

01cham doThẩm quyền duyệt quy hoạch xây cụm công nghiệp

“Điều 46. Rà soát quy hoạch đô thị

1. Quy hoạch đô thị phải được định kỳ xem xét, rà soát, đánh giá quá trình thực hiện để kịp thời điều chỉnh phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội trong từng giai đoạn.

Thời hạn rà soát định kỳ đối với quy hoạch chung, quy hoạch phân khu là 5 năm, quy hoạch chi tiết là 3 năm, kể từ ngày quy hoạch đô thị được phê duyệt.

2. UBND các cấp có trách nhiệm rà soát quy hoạch đô thị đã được phê duyệt.

3. Kết quả rà soát quy hoạch đô thị phải được báo cáo bằng văn bản với cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch đô thị.

Điều 47. Điều kiện điều chỉnh quy hoạch đô thị

Quy hoạch đô thị chỉ được điều chỉnh khi có một trong các trường hợp sau:

1. Có sự điều chỉnh về chiến lược, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, định hướng quy hoạch tổng thể hệ thống đô thị quốc gia, quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị cấp trên và địa giới hành chính làm ảnh hưởng lớn đến tính chất, chức năng, quy mô của đô thị hoặc khu vực lập quy hoạch;

2. Hình thành các dự án trọng điểm có ý nghĩa quốc gia làm ảnh hưởng lớn đến sử dụng đất, môi trường, bố cục không gian kiến trúc đô thị;

3. Quy hoạch đô thị không thực hiện được hoặc việc triển khai thực hiện gây ảnh hưởng xấu đến sự phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, an sinh xã hội và môi trường sinh thái, di tích lịch sử, văn hóa được xác định thông qua việc rà soát, đánh giá thực hiện quy hoạch đô thị và ý kiến cộng đồng;

4. Có sự biến động về điều kiện khí hậu, địa chất, thủy văn;

5. Phục vụ lợi ích quốc gia và lợi ích cộng đồng”.

Căn cứ Điều 46 thì quy hoạch chung phải được định kỳ rà soát, điều chỉnh sau 5 năm. Hiện nay quy hoạch chung đã đủ điều kiện điều chỉnh quy hoạch theo Điều 47 tuy nhiên chưa đến thời hạn phải định kỳ rà soát điều chỉnh theo Điều 46.

Ông Đạt hỏi, nếu áp dụng Điều 46 thì có phải chờ tới thời hạn 5 năm kể từ ngày quy hoạch chung được phê duyệt mới được phép rà soát điều chỉnh quy hoạch chung không, hay chỉ cần đủ điều kiện điều chỉnh quy hoạch theo Điều 47 là cần xem xét điều chỉnh quy hoạch?

Trả lời

Quy hoạch chung đô thị sẽ được thực hiện điều chỉnh khi có một trong các điều kiện được quy định tại Điều 47 Luật Quy hoạch đô thị. Theo đó, cơ quan tổ chức lập quy hoạch cần có báo cáo bằng văn bản tới cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch đô thị để làm rõ: Mức độ ảnh hưởng đến tính chất, chức năng, quy mô của đô thị hoặc khu vực lập quy hoạch do điều chỉnh về chiến lược, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh. Định hướng quy hoạch tổng thể hệ thống đô thị quốc gia, quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị cấp trên và địa giới hành chính; hoặc mức độ ảnh hưởng đến sử dụng đất, môi trường, bố cục không gian kiến trúc đô thị do việc hình thành các dự án trọng điểm có ý nghĩa quốc gia; hoặc mức độ, tác động, ảnh hưởng xấu đến sự phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, an sinh xã hội và môi trường sinh thái, di tích lịch sử, văn hóa khi triển khai thực hiện theo quy hoạch đô thị được duyệt.

Trong trường hợp không có các yếu tố tác động đến quy hoạch đô thị, trong quá trình triển khai thực hiện, quy hoạch chung đô thị được xem xét, rà soát, đánh giá định kỳ 5 năm làm cơ sở điều chỉnh quy hoạch kịp thời, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong từng giai đoạn.

Như vậy, trường hợp quy hoạch chung đô thị đã được đánh giá đầy đủ mức độ tác động của các điều kiện theo quy định tại Điều 47 Luật Quy hoạch đô thị, cơ quan tổ chức lập quy hoạch cần thực hiện điều chỉnh quy hoạch theo đúng trình tự thủ tục được quy định tại Điều 50, Điều 51 Luật Quy hoạch đô thị.

     Bộ Xây dựng

Nguồn: Chinhphu.vn ngày 24/8/2018

Áp dụng Luật Xây dựng hay Luật Quy hoạch đô thị? 2020
Đất chuyển mục đích sử dụng phải phù hợp quy hoạch 2019
Quy hoạch điểm đấu nối vào quốc lộ do đơn vị nào phê duyệt? 2019
Sử dụng chi phí quản lý lập đồ án quy hoạch xây dựng 2018
Dự án nông nghiệp có phải lập quy hoạch chi tiết? 2018