Lĩnh vực:
Từ khóa: Năm:     

Nội dung câu hỏi: Quy định về lập quy hoạch khu, cụm công nghiệp, khu chế xuất

Lĩnh vực : Quy hoạch xây dựng, kiến trúc

Quy định về lập quy hoạch khu, cụm công nghiệp, khu chế xuất

Hỏi: Về chủ trương lập quy hoạch khu, cụm công nghiệp, khu chế xuất, vừa qua, Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Tây Ninh gửi tới Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV do Ban Dân nguyện của Quốc hội chuyển đến theo văn bản số 386/BDN ngày 01/6/2017.

Nội dung kiến nghị như sau:

"Theo Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng quy định về hồ sơ nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù, tại Khoản 4 Điều 17 quy định nội dung hồ sơ nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng: Việc lập quy hoạch chi tiết khu, cụm công nghiệp không cần thực hiện bước lập nhiệm vụ quy hoạch. Các khu công nghiệp, khu chế xuất có quy mô diện tích dưới 200ha và cụm công nghiệp thì tiến hành lập ngay quy hoạch chi tiết xây dựng để làm cơ sở lập dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật”.

Do nội dung diễn đạt của Khoản 4 Điều 17 Thông tư số 12/2016/TT-BXD chưa rõ ràng, gây lúng túng trong thực hiện, bởi vì: nội dung này có thể hiểu theo hai nghĩa:

+ Thứ nhất, việc lập quy hoạch chi tiết khu, cụm công nghiệp không cần thực hiện bước lập nhiệm vụ quy hoạch cho tất cả các trường hợp, không kể quy mô diện tích trên 200ha hoặc dưới 200ha;

+ Thứ hai: việc lập quy hoạch chi tiết khu chế xuất có quy mô diện tích dưới 200ha thì không cần lập nhiệm vụ quy hoạch.

Trả lời : (Công văn số 1578/BXD-QHKT của Bộ Xây dựng)

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 24 Luật Xây dựng 2014, khu công nghiệp, khu chế xuất là một trong các khu chức năng đặc thù, do đó việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch khu công nghiệp, khu chế xuất thực hiện theo các quy định tại Luật Xây dựng 2014, Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định một số nội dung về quy hoạch xây dựng và Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng quy định về hồ sơ nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù.

Theo các quy định tại Điều 25 Luật Xây dựng 2014; Điều 10 Nghị định số 44/2015/NĐ-CP; Khoản 5 Điều 13, Khoản 5 Điều 15 và Khoản 4 Điều 17 Thông tư số 12/2016/TT-BXD, khu công nghiệp, khu chế xuất được lập quy hoạch xây dựng theo 03 cấp độ với các quy mô như sau:

- Đối với khu công nghiệp, khu chế xuất có quy mô trên 500ha: Lập quy hoạch chung xây dựng. Trường hợp khu công nghiệp, khu chế xuất có quy mô trên 500 ha nằm trong khu vực đã có quy hoạch chung xây dựng được phê duyệt thì tiến hành lập các bước quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết xây dựng theo quy định tại Nghị định số 44/2015/NĐ-CP.

- Đối với khu công nghiệp, khu chế xuất có quy mô từ 200ha đến 500ha: Lập quy hoạch phân khu xây dựng làm cơ sở lập dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật. Trường hợp khu công nghiệp, khu chế xuất nằm trong khu vực đã có quy hoạch chung xây dựng được phê duyệt thì không cần lập nhiệm vụ quy hoạch. Sau khi quy hoạch phân khu xây dựng được phê duyệt sẽ tiến hành lập quy hoạch chi tiết xây dựng làm cơ sở lập dự án đầu tư xây dựng trong khu công nghiệp, khu chế xuất.

- Đối với khu công nghiệp, khu chế xuất có quy mô diện tích dưới 200ha và cụm công nghiệp thì tiến hành lập ngay quy hoạch chi tiết xây dựng để làm cơ sở lập dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật.

- Việc lập quy hoạch chi tiết xây dựng khu, cụm công nghiệp, khu chế xuất không cần thực hiện bước lập nhiệm vụ quy hoạch.

Như vậy, quy hoạch chi tiết khu/cụm công nghiệp, khu chế xuất sẽ được lập khi:

- Đối với các khu vực có quy mô trên 200ha: sau khi có quy hoạch chung xây dựng, quy hoạch phân khu xây dựng được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Đối với khu vực dưới 200ha: lập ngay quy hoạch chi tiết xây dựng (không cần lập quy hoạch phân khu xây dựng).

- Việc lập quy hoạch chi tiết xây dựng khu/cụm công nghiệp, khu chế xuất không cần thực hiện bước lập nhiệm vụ quy hoạch đối với tất cả các trường hợp, không kể quy mô diện tích trên 200ha hoặc dưới 200ha.

  Theo: Đoan Trang

Nguồn: baoxaydung.com.vn ngày 21/7/2017

Áp dụng Luật Xây dựng hay Luật Quy hoạch đô thị? 2020
Đất chuyển mục đích sử dụng phải phù hợp quy hoạch 2019
Quy hoạch điểm đấu nối vào quốc lộ do đơn vị nào phê duyệt? 2019
Sử dụng chi phí quản lý lập đồ án quy hoạch xây dựng 2018
Dự án nông nghiệp có phải lập quy hoạch chi tiết? 2018