Lĩnh vực:
Từ khóa: Năm:     

Nội dung câu hỏi: Thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ, đồ án quy hoạch chung xây dựng khu chức năng đặc thù

Lĩnh vực : Quy hoạch xây dựng, kiến trúc

Thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ, đồ án quy hoạch chung xây dựng khu chức năng đặc thù

 Hỏi: Ngày 14/4/2017, Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hoà gửi công văn xin ý kiến Bộ Xây dựng về thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ, đồ án quy hoạch chung xây dựng khu chức năng đặc thù.

Trả lời: (Công văn số 18/BXD-QHKT ngày 15/5/2017 của Bộ Xây dựng)

Khu chức năng đặc thù cấp quốc gia là khu vực phát triển theo các chức năng chuyên biệt hoặc hỗn hợp do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập hoặc các khu vực có ý nghĩa quốc gia, được xác định trong quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch phát triển ngành được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chung xây dựng khu chức năng đặc thù quy định tại Điều 34 Luật Xây dựng năm 2014.

Điều 34. Thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng

1. Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng sau:

a) Quy hoạch xây dựng vùng liên tỉnh, quy hoạch xây dựng vùng tỉnh, quy hoạch xây dựng vùng chức năng đặc thù và quy hoạch xây dựng vùng dọc tuyến đường cao tốc, hành lang kinh tế liên tỉnh; quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật vùng liên tỉnh;

b) Quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế, quy hoạch chung xây dựng khu công nghệ cao;

c) Quy hoạch chung xây dựng khu du lịch, khu sinh thái, khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa, cách mạng, khu nghiên cứu, đào tạo, khu thể dục thể thao, khu chức năng đặc thù khác cấp quốc gia;

d) Quy hoạch xây dựng khác do Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Xây dựng tổ chức lập.

2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng sau:

a) Quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện;

b) Quy hoạch chung xây dựng khu chức năng đặc thù, trừ các quy hoạch quy định tại điểm c khoản 1 Điều này;

c) Quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng đặc thù.

3. Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch phân khu; quy hoạch chi tiết xây dựng và quy hoạch xây dựng nông thôn trong phạm vi địa giới hành chính do mình quản lý sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của cơ quan quản lý quy hoạch xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

4. Ủy ban nhân dân các cấp tổ chức lập quy hoạch xây dựng có trách nhiệm trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định trước khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.

5. Hình thức, nội dung phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng gồm:

a) Nhiệm vụ, đồ án quy hoạch xây dựng phải được phê duyệt bằng văn bản;

b) Văn bản phê duyệt quy hoạch xây dựng phải có các nội dung chính của đồ án quy hoạch xây dựng được quy định, tại các điều 23, 26, 27, 28, 30 và 31 của Luật này và danh mục các bản vẽ được phê duyệt kèm theo.

           Đoan Trang

Nguồn: baoxaydung.com.vn ngày 24/5/2017

Áp dụng Luật Xây dựng hay Luật Quy hoạch đô thị? 2020
Đất chuyển mục đích sử dụng phải phù hợp quy hoạch 2019
Quy hoạch điểm đấu nối vào quốc lộ do đơn vị nào phê duyệt? 2019
Sử dụng chi phí quản lý lập đồ án quy hoạch xây dựng 2018
Dự án nông nghiệp có phải lập quy hoạch chi tiết? 2018