Lĩnh vực:
Từ khóa: Năm:     

Nội dung câu hỏi: Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị

Lĩnh vực : Quy hoạch xây dựng, kiến trúc

 

BỘ XÂY DỰNG

Số:40/BXD-KTQH

V/v: Lập Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị Thị xã Hương Thủy,Thị xã Hương Trà, Thừa Thiên Huế.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2013

 

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế

Trả lời Văn bản số 696/SXD-KTQH ngày 09/7/2013 của Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế về việc lập Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị cho Thị xã Hương Thủy và Thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Việc lập Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị là yêu cầu quản lý theo Nghị định số 38/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị. Trường hợp đã có quy hoạch được duyệt thì quy chế phải phù hợp với quy hoạch đó. Nếu chưa có quy hoạch thì căn cứ vào các văn bản pháp lý, quy định hiện hành có liên quan để lập Quy chế (như quy hoạch vùng tỉnh, định hướng phát triển của đô thị đó (nếu có), quy chuẩn, tiêu chuẩn quốc gia, các quy định quản lý theo Nghị định số 38/2010/NĐ-CP, Thông tư số 19/2010/TT-BXD ngày 22/10/2010 và Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 13/5/2013 của Bộ Xây dựng...).

Quy chế được lập theo hướng dẫn tại Thông tư số 19/2010/TT-BXD ngày 22/10/2010 của Bộ Xây dựng. Sau khi có quy hoạch chung được duyệt, Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị sẽ cập nhật, điều chỉnh, bổ sung phù hợp với quy hoạch chung đó.

Đề nghị Sở Xây dựng Thừa Thiên Huế tham mưu cho UBND Tỉnh tập trung tổ chức lập quy hoạch chung các đô thị, lập thiết kế đô thị theo hướng dẫn tại Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 13/5/2013 của Bộ Xây dựng.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng để Sở Xây dựng Thừa Thiên Huế biết và hướng dẫn lập quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị cho 2 thị xã nêu trên theo quy định hiện hành.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Nguyễn Đình Toàn (để b/c);
- UBND Tỉnh Thừa Thiên Huế;
- Lưu VT, KTQH

TL.BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG
VỤ KIẾN TRÚC QUY HOẠCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG

(đã ký)

Lê Đình Tri

Áp dụng Luật Xây dựng hay Luật Quy hoạch đô thị? 2020
Đất chuyển mục đích sử dụng phải phù hợp quy hoạch 2019
Quy hoạch điểm đấu nối vào quốc lộ do đơn vị nào phê duyệt? 2019
Sử dụng chi phí quản lý lập đồ án quy hoạch xây dựng 2018
Dự án nông nghiệp có phải lập quy hoạch chi tiết? 2018