Số lượng văn bản:

04/2018/TT-BNV 27/3/2018 Thông tư số 04/2018/TT-BNV của Bộ Nội vụ:Hướng dẫn về thẩm quyền, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thay thế và phụ cấp trách nhiệm công việc của kế toán trưởng, phụ trách kế toán của các đơn vị kế toán trong lĩnh vực kế toán nhà nước
08/2018/TT-BGDĐT 12/3/2018 Thông tư số 08/2018/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Quy định Điều kiện, nội dung, hình thức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập
39/2018/NĐ-CP 11/3/2018 Nghị định số 39/2018/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
32/2018/NĐ-CP 08/3/2018 Nghị định số 32/2018/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp
27/2018/NĐ-CP 01/3/2018 Nghị định số 27/2018/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng
22/2018/NĐ-CP 23/02/2018 Nghị định số 22/2018/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ năm 2009 về quyền tác giả, quyền liên quan
23/2018/NĐ-CP 23/02/2018 Nghị định số 23/2018/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc
02/2018/TT-BXD 06/02/2018 Thông tư số 02/2018/TT-BXD của Bộ Xây dựng: Quy định về bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng công trình và chế độ báo cáo công tác bảo vệ môi trường ngành Xây dựng.
11/2018/TT-BTC 30/01/2018 Thông tư số 11/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 hướng dẫn một số Điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất...
10/2018/TT-BTC 30/01/2018 Thông tư số 10/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất.
13/2018/NĐ-CP 23/01/2018 Nghị định số 13/2018/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật tiếp cận thông tin
01/2018/TT-BNV 08/01/2018 Thông tư số 01/2018/TT-BNV của Bộ Nội vụ:Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
01/2018/TT-BXD 05/01/2018 Thông tư số 01/2018/TT-BXD của Bộ Xây dựng: Quy định về chỉ tiêu xây dựng đô thị tăng trưởng xanh
50/2017/QĐ-TTg 31/12/2017 Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị
167/2017/NĐ-CP 31/12/2017 Nghị định số 167/2017/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công
144/2017/TT-BTC 29/12/2017 Thông tư số 144/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính:Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công
10/2017/TT-BNV 29/12/2017 Thông tư số 10/2017/TT-BNV của Bộ Nội vụ: Quy định về đánh giá chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
36/2017/TT-BLĐTBXH 29/12/2017 Thông tư số 36/2017/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: Ban hành Danh mục ngành, nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng
34/2017/TT-BLĐTBXH 29/12/2017 Thông tư số 34/2017/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: Quy định việc công nhận đối với văn bằng, chứng chỉ giáo dục nghề nghiệp do cơ sở giáo dục nghề nghiệp nước ngoài cấp.
145/2017/TT-BTC 29/12/2017 Thông tư số 145/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính: Hướng dẫn cơ chế tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị SNCL trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác
31/2017/TT-BLĐTBXH 28/12/2017 Thông tư số 31/2017/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: Quy định về đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp theo hình thức đào tạo vừa làm vừa học
14/2017/TT-BXD 28/12/2017 Thông tư số 14/2017/TT-BXD của Bộ Xây dựng: Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị
15/2017/TT-BXD 28/12/2017 Thông tư số 15/2017/TT-BXD của Bộ Xây dựng: Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả
152/2017/NĐ-C 27/12/2017 Nghị định số 152/2017/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp
151/2017/NĐ-CP 26/12/2017 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công
‹ Trước 26 - 50 | 1272 Sau › Cuối ›› Chuyển tới trang