Số lượng văn bản:

32/2017/TT-BTTTT 15/11/2017 Thông tư số 32/2017/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông: Quy định về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến và bảo đảm khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước
123/2017/NĐ-CP 14/11/2017 Nghị định số 123/2017/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước
02/2017/TT-VPCP 31/10/2017 Thông tư số 02/2017/TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ: Hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính
11/2017/TT-BXD 16/10/2017 Thông tư số 11/2017/TT-BXD của Bộ Xây dựng: Ban hành quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với hệ thống cốp pha trượt; cần phân phối bê tông độc lập; máy khoan, máy ép cọc, đóng cọc sử dụng trong thi công xây dựng công trình
107/2017/TT-BTC 10/10/2017 Thông tư số 107/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính: Hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp
103/2017/TT-BTC 05/10/2017 Thông tư số 103/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính: Quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp Việc làm và An toàn lao động giai đoạn 2016-2020
33/2017/TT-BTNMT 29/9/2017 Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ…chi tiết thi hành Luật đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư hướng dẫn thi hành Luật đất đai
10/2017/TT-BXD 29/9/2017 Thông tư số 10/2017/TT-BXD của Bộ Xây dựng: Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựngvà hướng dẫn chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy
97/2017/TT-BTC 27/9/2017 Thông tư số 97/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính: Hướng dẫn việc trích lập, quản lý tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Trưởng ban kiểm soát, Kiểm soát viên tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ theo quy định.
95/2017/TT-BTC 22/9/2017 Thông tư số 95/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính: Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng
27/2017/TT-BLĐTBXH 21/9/2017 Thông tư số 27/2017/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: Quy định đào tạo liên thông giữa các trình độ trong giáo dục nghề nghiệp
92/2017/TT-BTC 18/9/2017 Thông tư số 92/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính: Quy định về lập dự toán, phân bổ và quyết toán kinh phí để thực hiện sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất
22/2017/TT-BGDĐT 06/9/2017 Thông tư số 22/2017/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Ban hành quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo và đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học
101/2017/NĐ-CP 01/09/2017 Nghị định số 101/2017/NĐ-CP của Chính phủ: Về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
91/2017/TT-BTC 31/8/2017 Thông tư số 91/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính: Quy định về việc thi, cấp, quản lý chứng chỉ kiểm toán viên và chứng chỉ kế toán viên
97/2017/NĐ-CP 18/8/2017 Nghị định số 97/2017/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính
82/2017/TT-BTC 15/8/2017 Thông tư số 82/2017/TT-BTC của Bộ tài chính: Quy định về chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện, thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công
05/2017/TT-BNV 15/8/2017 Thông tư số 05/2017/TT-BNV của Bộ Nội vụ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư số 11/2014/TT-BNV và số 13/2010/TT-BNV về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn, bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và việc tổ..
85/2017/TT-BTC 15/8/2017 Thông tư số 85/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính: Quy định việc quyết toán tình hình sử dụng vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách hằng năm
22/2017/TT-BLĐTBXH 10/8/2017 Thông tư số 22/2017/TT-BLĐTBXH: Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 113/2015/NĐ-CP quy định phụ cấp đặc thù, phụ cấp ưu đãi, phụ cấp trách nhiệm công việc và phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục ...
92/2017/NĐ-CP 07/8/2017 Nghị định số 92/2017/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính
80/2017/TT-BTC 02/8/2017 Thông tư số 80/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính: Hướng dẫn việc xác định giá trị QSDĐ, tiền thuê đất, tài sản gắn liền với đất được hoàn trả khi NN thu hồi đất và việc QL, sử dụng số tiền bồi thường tài sản do NN giao QLSD, số tiền hỗ trợ khi NN thu hồi đất..
91/2017/NĐ-CP 31/7/2017 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng
88/2017/NĐ-CP 27/7/2017 Nghị định số 88/2017/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức
18/2017/TT-BGDĐT 21/7/2017 Thông tư số 18/2017/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Quy định điều kiện, nội dung, hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập.
‹ Trước 26 - 50 | 1226 Sau › Cuối ›› Chuyển tới trang