Số lượng văn bản:

43/2006/NĐ-CP 25/04/2006 Nghị định số 43/2006/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập
61/2005/QH11 01/04/2006 Luật số 61/2005/QH11 của Quốc hội : Luật Đấu thầu
17/2006/NĐ-CP 27/01/2006 Nghị định số 17/2006/NĐ-CP của Chính phủ: Về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và Nghị định số 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần
01/2006/TTLT-BGD&ĐT-BNV-BTC 23/01/2006 Thông tư liên tịch số 01/2006/TTLT-BGD&ĐT-BNV-BTC của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính: Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 244/2005/QĐ-TTg ngày 06/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp gi
159/2005/NĐ-CP 27/12/2005 Nghị định số 159/2005/NĐ-CP của Chính phủ: Nghị định phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn
33/2005/TT-BGDĐT 08/12/2005 Thông tư số 33/2005/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Hướng dẫn tạm thời thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo trong các cơ sở giáo dục công lập
60/2005/QH11 29/11/2005 Luật số 60/2005/QH11 của Quốc hội: Luật Doanh nghiệp
59/2005/QH11 29/11/2005 Luật số 59/2005/QH11 của Quốc hội: Luật Đầu tư
56/2005/QH11 29/11/2005 Luật số 56/2005/QH11 của Quốc hội : Luật Nhà ở
51/2005/QH11 29/11/2005 Luật số 51/2005/QH11 của Quốc hội : Luật Giao dịch điện tử
50/2005/QH11 29/11/2005 Luật số 50/2005/QH11 của Quốc hội: LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ
142/2005/NĐ-CP 14/11/2005 Nghị định số 142/2005/NĐ-CP của Chính phủ: Về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước
130/2005/NĐ-CP 17/10/2005 Nghị định số 130/2005/NĐ-CP của Chính phủ : Nghị định quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước
244/2005/QĐ-TTG 06/10/2005 Quyết định số 244/2005/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : QĐ chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập
115/2005/NĐ-CP 05/09/2005 Nghị định số 115/2005/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập
79/2005/TT-BNV 10/08/2005 Thông tư số 79/2005/TT-BNV của Bộ Nội vụ : Hướng dẫn chuyển xếp lương đối với CB,CC,VC khi thay đổi công việc và các trường hợp được chuyển công tác từ lực lượng vũ trang, cơ yếu và công ty Nhà nước vào làm việc trong các cơ quan Nhà nước
80/2005/TT-BNV 10/08/2005 Thông tư số 80/2005/TT-BNV của Bộ Nội vụ: Hướng dẫn chuyển xếp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức có trình độ caođẳng phù hợp với chuyên môn đang làm.
83/2005/TT-BNV 10/08/2005 Thông tư số 83/2005/TT-BNV của Bộ Nội vụ: Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương và các chế độ phụ cấp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức
50/2005/TTLT-BTC-BNV 15/06/2005 Thông tư liên tịch số 50/2005/TTLT-BTC-BNV của Bộ Nội vụ-Bộ Tài chính : Hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bãi miễn, thay thế và xếp phụ cấp kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước
33/2005/QH11 14/06/2005 Luật số 33/2005/QH11 của Quốc hội: Bộ luật Dân sự
47/2005/QH11 14/06/2005 Luật số 47/2005/QH11 của Quốc hội : Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng
38/2005/QH11 14/06/2005 Luật số 38/2005/QH11 của Quốc hội: Luật Giáo dục
71/2005/NĐ-CP 06/06/2005 Nghị định số 71/2005/NĐ-CP của Chính phủ: Về quản lý đầu tư xây dựng công trình đặc thù
54/2005/NĐ-CP 19/05/2005 Nghị định số 54/2005/NĐ-CP của Chính phủ: Về chế độ thôi việc, chế độ bồi thường chi phí đào tạo đối với cán bộ, công chức
80/2005/QĐ-TTg 18/04/2005 Quyết định số 80/2005/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : QĐ ban hành Quy chế giám sát đầu tư của cộng đồng
‹ Trước 1201 - 1225 | 1272 Sau › Cuối ›› Chuyển tới trang