Số lượng văn bản:

06/2018/TT-BNV 31/5/2018 Thông tư số 06/2018/TT-BNV của Bộ Nội vụ: Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội.
04/2018/TT-BXD 20/5/2018 Thông tư số 04/2018/TT-BXD của Bộ Xây dựng: Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Xây dựng và lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời
14/VBHN-BTC 09/5/2018 Văn bản hợp nhất số 14/VBHN-BTC của Bộ Tài chính: Hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng
45/2018/TT-BTC 07/5/2018 Thông tư số 45/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính: Hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan nhà nước, đơn vị và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.
41/2018/TT-BTC 04/5/2018 Thông tư số 41/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính: Hướng dẫn một số nội dung về xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp khi chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty TNHH một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành CTCP
40/2018/TT-BTC 04/5/2018 Thông tư số 40/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính: Hướng dẫn việc bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của các DNNN và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do DNNN đầu tư 100% vốn điều lệ chuyển đổi thành công ty cổ phần
03/2018/TT-BXD 24/4/2018 Thông tư số 03/2018/TT-BXD của BXD: Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của CP quy định xử phạt VPHC trong hoạt động ĐTXD; khai thác, chế biến, KD khoáng sản làm VLXD, SXKD VLXD; QL công trình HTKT; KD BĐS, phát..
37/2018/TT-BTC 16/4/2018 Thông tư số 37/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính: Hướng dẫn một số nội dung về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công
12/2018/TT-BGDĐT 16/4/2018 Thông tư số 12/2018/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Ban hành Quy chế xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập
36/2018/TT-BTC 30/3/2018 Thông tư số 36/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính: Hướng dẫn lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
30/2018/TT-BTC 28/3/2018 Thông tư số 30/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 75/2017/TT-BTC ngày 21/7/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 55/2017/TT-BTC ngày 23/3/2016 quy định một số nội dung về quản lý tài chính đối với dự án
04/2018/TT-BNV 27/3/2018 Thông tư số 04/2018/TT-BNV của Bộ Nội vụ:Hướng dẫn về thẩm quyền, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thay thế và phụ cấp trách nhiệm công việc của kế toán trưởng, phụ trách kế toán của các đơn vị kế toán trong lĩnh vực kế toán nhà nước
08/2018/TT-BGDĐT 12/3/2018 Thông tư số 08/2018/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Quy định Điều kiện, nội dung, hình thức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập
02/2018/TT-BXD 06/02/2018 Thông tư số 02/2018/TT-BXD của Bộ Xây dựng: Quy định về bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng công trình và chế độ báo cáo công tác bảo vệ môi trường ngành Xây dựng.
11/2018/TT-BTC 30/01/2018 Thông tư số 11/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 hướng dẫn một số Điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất...
10/2018/TT-BTC 30/01/2018 Thông tư số 10/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất.
01/2018/TT-BNV 08/01/2018 Thông tư số 01/2018/TT-BNV của Bộ Nội vụ:Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
01/2018/TT-BXD 05/01/2018 Thông tư số 01/2018/TT-BXD của Bộ Xây dựng: Quy định về chỉ tiêu xây dựng đô thị tăng trưởng xanh
144/2017/TT-BTC 29/12/2017 Thông tư số 144/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính:Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công
10/2017/TT-BNV 29/12/2017 Thông tư số 10/2017/TT-BNV của Bộ Nội vụ: Quy định về đánh giá chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
36/2017/TT-BLĐTBXH 29/12/2017 Thông tư số 36/2017/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: Ban hành Danh mục ngành, nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng
34/2017/TT-BLĐTBXH 29/12/2017 Thông tư số 34/2017/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: Quy định việc công nhận đối với văn bằng, chứng chỉ giáo dục nghề nghiệp do cơ sở giáo dục nghề nghiệp nước ngoài cấp.
145/2017/TT-BTC 29/12/2017 Thông tư số 145/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính: Hướng dẫn cơ chế tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị SNCL trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác
31/2017/TT-BLĐTBXH 28/12/2017 Thông tư số 31/2017/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: Quy định về đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp theo hình thức đào tạo vừa làm vừa học
14/2017/TT-BXD 28/12/2017 Thông tư số 14/2017/TT-BXD của Bộ Xây dựng: Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị

1 - 25 | 607 Sau › Cuối ›› Chuyển tới trang