Số lượng văn bản:

1100/QĐ-TTg 05/9/2018 Quyết định số 1100/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch cấp nước vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ đến năm 2030 và định hướng đến năm 2050
1101/QĐ-TTg 05/9/2018 Quyết định số 1101/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch cấp nước vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2030 và định hướng đến năm 2050
37/2018/QĐ-TTg 31/8/2018 Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư
1155/QĐ-BXD 22/8/2018 Quyết định 1155/QĐ-BXD ngày 22/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng: Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng
1156/QĐ-BXD 22/8/2018 Quyết định số 1156/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng: Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực nhà ở thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng
1113/QĐ-BXD 08/8/2018 Quyết định số 1113/QĐ-BXD của Bộ trưởng Bộ Xây dựng: Ban hành Định mức chi phí rà soát, xây dựng định mức và giá xây dựng
950/QĐ-TTg 01/8/2018 Quyết định số 950/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018 - 2025 và định hướng đến năm 2030
28/2018/QĐ-TTg 12/7/2018 Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước
26/2018/QĐ-TTg 22/6/2018 Quyết định số 26/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Thí điểm thành lập Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị trực thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã tại thành phố Hà Nội
691/QĐ-TTg 05/6/2018 Quyết định số 691/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Ban hành tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018 – 2020
831/QĐ-BNV 17/5/2018 Quyết định số 831/QĐ-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội Vụ: Phê duyệt Kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
16/2018/QĐ-UBND 10/5/2018 Quyết định số 16/2018/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh: Ban hành Quy định về quy trình giải quyết sự cố công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
15/2018/QĐ-UBND 08/5/2018 Quyết định số 15/2018/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh: Ban hành Quy định Quy chế phối hợp thực hiện công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
491/QĐ-TTg 07/5/2018 Quyết định số 491/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt điều chỉnh Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050
19/2018/QĐ-UBND 07/5/2018 Quyết định số 19/2018/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng: Ban hành Quy định về quản lý dịch vụ công ích vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
370/QĐ-TTg 03/4/2018 Quyết định số 370/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Về lãi suất cho vay ưu đãi nhà ở xã hội tại Ngân hàng Chính sách xã hội theo quy định tại Nghị định số 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ
18/2018/QĐ-TTg 02/4/2018 Quyết định số 18/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Về hướng dẫn cấp bù chênh lệch lãi suất thực hiện chính sách cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội
11/2018/QĐ-UBND 31/3/2018 Quyết định số 11/2018/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh: V/v ban hành khung giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh
217/QĐ-TTg 13/02/2018 Quyết định số 217/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Về việc ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018
198/QĐ-TTg 09/02/2018 Quyết định số 198/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Đề án Hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật xây dựng
153/QĐ-TTg 30/01/2018 Quyết định số 153/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Chương trình mục tiêu Công nghệ thông tin giai đoạn 2016 – 2020
140/QĐ-TTg 26/01/2018 Quyết định số 140/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Dự án "Điều tra, đánh giá, phân loại và xây dựng cơ sở dữ liệu về nguồn thải"
89/QĐ-BXD 25/01/2018 Quyết định số 89/QĐ-BXD của Bộ trưởng Bộ Xây dựng: Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị
117/QĐ-TTg 22/01/2018 Quyết định số 117/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Về mức lãi suất cho vay ưu đãi của các tổ chức tín dụng do Nhà nước chỉ định theo quy định tại Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội
84/QĐ-TTg 19/01/2018 Quyết định 84/QĐ-TTg về việc ban hành “Kế hoạch phát triển đô thị tăng trưởng xanh Việt Nam đến năm 2030” (Kế hoạch)

1 - 25 | 307 Sau › Cuối ›› Chuyển tới trang