Số lượng văn bản:

691/QĐ-TTg 05/6/2018 Quyết định số 691/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Ban hành tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018 – 2020
831/QĐ-BNV 17/5/2018 Quyết định số 831/QĐ-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội Vụ: Phê duyệt Kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
16/2018/QĐ-UBND 10/5/2018 Quyết định số 16/2018/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh: Ban hành Quy định về quy trình giải quyết sự cố công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
15/2018/QĐ-UBND 08/5/2018 Quyết định số 15/2018/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh: Ban hành Quy định Quy chế phối hợp thực hiện công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
491/QĐ-TTg 07/5/2018 Quyết định số 491/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt điều chỉnh Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050
19/2018/QĐ-UBND 07/5/2018 Quyết định số 19/2018/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng: Ban hành Quy định về quản lý dịch vụ công ích vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
370/QĐ-TTg 03/4/2018 Quyết định số 370/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Về lãi suất cho vay ưu đãi nhà ở xã hội tại Ngân hàng Chính sách xã hội theo quy định tại Nghị định số 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ
18/2018/QĐ-TTg 02/4/2018 Quyết định số 18/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Về hướng dẫn cấp bù chênh lệch lãi suất thực hiện chính sách cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội
11/2018/QĐ-UBND 31/3/2018 Quyết định số 11/2018/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh: V/v ban hành khung giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh
217/QĐ-TTg 13/02/2018 Quyết định số 217/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Về việc ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018
198/QĐ-TTg 09/02/2018 Quyết định số 198/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Đề án Hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật xây dựng
153/QĐ-TTg 30/01/2018 Quyết định số 153/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Chương trình mục tiêu Công nghệ thông tin giai đoạn 2016 – 2020
140/QĐ-TTg 26/01/2018 Quyết định số 140/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Dự án "Điều tra, đánh giá, phân loại và xây dựng cơ sở dữ liệu về nguồn thải"
89/QĐ-BXD 25/01/2018 Quyết định số 89/QĐ-BXD của Bộ trưởng Bộ Xây dựng: Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị
117/QĐ-TTg 22/01/2018 Quyết định số 117/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Về mức lãi suất cho vay ưu đãi của các tổ chức tín dụng do Nhà nước chỉ định theo quy định tại Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội
84/QĐ-TTg 19/01/2018 Quyết định 84/QĐ-TTg về việc ban hành “Kế hoạch phát triển đô thị tăng trưởng xanh Việt Nam đến năm 2030” (Kế hoạch)
20/QĐ-BXD 15/01/2018 Quyết định số 20/QĐ-BXD của Bộ trưởng Bộ Xây dựng: Về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng năm 2017
63/QĐ-TTg 12/01/2018 Quyết định số 63/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Đề án Cơ cấu lại đầu tư công giai đoạn 2017 - 2020 và định hướng đến năm 2025
28/QĐ-BNV 08/01/2018 Quyết định số 28/QĐ-BNV của Bộ trưởng Bộ nội vụ: Ban hành kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập của Nhà nước
50/2017/QĐ-TTg 31/12/2017 Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị
1354/QĐ-BXD 29/12/2017 Quyết định số 1354/QĐ-BXD của Bộ trưởng Bộ Xây dựng: Công bố suất vốn đầu tư xây dựng và mức chi phí xử lý chất thải rắn sinh hoạt
1360/QĐ-BXD 29/12/2017 Quyết định số 1360/QĐ-BXD của Bộ trưởng Bộ Xây dựng: Về việc ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2018 của Bộ Xây dựng
2076/QĐ-TTg 22/12/2017 Quyết định số 2076/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: V/v Phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050
2055/QĐ-TTg 20/12/2017 Quyết định số 2055/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Nhiệm vụ Điều chỉnh Quy hoạch cấp nước Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
2038/QĐ-TTg 18/12/2017 Quyết định số 2038/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Đề án Hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng

1 - 25 | 298 Sau › Cuối ›› Chuyển tới trang