Số lượng văn bản:

63/QĐ-TTg 12/01/2018 Quyết định số 63/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Đề án Cơ cấu lại đầu tư công giai đoạn 2017 - 2020 và định hướng đến năm 2025
2076/QĐ-TTg 22/12/2017 Quyết định số 2076/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: V/v Phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050
2055/QĐ-TTg 20/12/2017 Quyết định số 2055/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Nhiệm vụ Điều chỉnh Quy hoạch cấp nước Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
2038/QĐ-TTg 18/12/2017 Quyết định số 2038/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Đề án Hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng
1264/QĐ-BXD 18/12/2017 Quyết định số 1264/QĐ-BXD của Bộ trưởng Bộ Xây dựng: Công bố Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây dựng (sửa đổi và bổ sung) - Công tác sử dụng vật liệu xây không nung
41/2017/QĐ-UBND 6/12/2017 Quyết định số 41/2017/QĐ-UBND của UBND TP. Hà Nội: Ban hành Quy định về quản lý hoạt động thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn thành phố Hà Nội
46/2017/QĐ-TT 24/11/2017 Quyết định số 46/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Mạng lưới các cơ quan thông báo và hỏi đáp và Ban liên ngành về hàng rào kỹ thuật trong thương mại
37/2017/QĐ-UBND 21/11/2017 Quyết định số 37/2017/QĐ-UBND của UBND TP. Đà Nẵng: Ban hành Quy định về công khai một số nội dung ở bước quyết định chủ trương ĐT đối với dự án nhóm A, nhóm B, nhóm C trọng điểm sử dụng VĐT công và các dự án nhạy cảm ảnh hưởng … trên địa bàn TP. Đà Nẵng
1189/QĐ-BXD 17/11/2017 Quyết định số 1189/QĐ-BXD của Bộ trưởng Bộ Xây dựng: Ban hành Chương trình hành động của Bộ Xây dựng thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
1191/QĐ-BXD 17/11/2017 Quyết định số 1191/QĐ-BXD của Bộ trưởng Bộ Xây dựng: Công bố Định mức chi phí hoạt động của đơn vị quản lý dự án thuộc cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư
1785/QĐ-TTg 13/11/2017 Quyết định số 1785/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia về đấu thầu qua mạng
1760/QĐ-TTg 10/11/2017 Quyết định số 1760/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020
1848/QĐ-TCTK 16/10/2017 Quyết định số 1848/QĐ-TCTK của Tổng Cục trưởng Tổng Cục Thống kê: V/v điều tra thống kê hoạt động xây dựng
145/QĐ-BXD 10/10/2017 Quyết định số 145/QĐ-BXD của Bộ trưởng Bộ Xây dựng: V/v Công bố cập nhật, điều chỉnh và bổ sung Bộ câu hỏi trắc nghiệm phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng
970/QĐ-BXD 21/9/2017 Quyết định số 970/QĐ-BXD của Bộ trưởng Bộ Xây dựng: Về việc Ban hành Quy định về chi phí sát hạch phục vụ cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng
964/QĐ-BXD 20/9/2017 Quyết định số 964/QĐ-BXD của Bộ trưởng Bộ Xây dựng: Công bố hướng dẫn quy đổi chi phí đầu tư xây dựng công trình
1232/QĐ-TTg 17/8/2017 Quyết định số 1232/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Danh mục doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn giai đoạn 2017-2020
1229/QĐ-BLĐTBXH 04/8/2017 Quyết định số 1229/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: Về việc đính chính Thông tư số 15/2017/TT-BLĐTBXH ngày 08/6/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp
802/QĐ-BXD 26/7/2017 Quyết định số 802/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng: Ban hành Kế hoạch hành động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính trong công nghiệp xi măng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
31/2017/QĐ-TTg 17/7/2017 Quyết định số 31/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Về tiêu chí, danh mục ngành, lĩnh vực thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần
706/QĐ-BXD 30/6/2017 Quyết định số 706/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng: Công bố Suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2016
899/QĐ-TTg 20/6/2017 Quyết định số 899/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và An toàn lao động giai đoạn 2016 - 2020
26/2017/QĐ-UBND 20/6/2017 Quyết định số 26/2017/QĐ-UBND của UBND TP. Hồ Chí Minh: Quy định một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
545/QĐ-BXD 16/6/2017 Quyết định số 545/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng: Phê duyệt Kế hoạch triển khai ứng dụng chữ ký số chuyên dùng trong hoạt động của các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng năm 2018
846/QĐ-TTg 09/6/2017 Quyết định số 846/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thực hiện tại các bộ, ngành, địa phương năm 2017

1 - 25 | 276 Sau › Cuối ›› Chuyển tới trang