Số lượng văn bản:

121/2018/NĐ-CP 13/9/2018 Nghị định số 121/2018/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tiền lương
120/2018/NĐ-CP 13/9/2018 Nghị định số 120/2018/NĐ-CP: Về SĐBS NĐ 77/2015/NĐ-CP về kế hoạch ĐT công trung hạn và hằng năm, 136/2015/NĐ-CP về HD thi hành Luật ĐT công và 161/2016/NĐ-CP về cơ chế đặc thù trong quản lý ĐTXD đối với một số DA thuộc các CTMTQG giai đoạn 2016-2020
119/2018/NĐ-CP 12/9/2018 Nghị định số 119/2018/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ
113/2018/NĐ-CP 31/8/2018 Nghị định số 113/2018/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế
108/2018/NĐ-CP 23/8/2018 Nghị định số 108/2018/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp
100/2018/NĐ-CP 16/7/2018 Nghị định số 100/2018/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng
82/2018/NĐ-CP 22/5/2018 Nghị định số 82/2018/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế
81/2018/NĐ-CP 22/5/2018 Nghị định số 81/2018/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại
78/2018/NĐ-CP 16/5/2018 Nghị định số 78/2018/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật
70/2018/NĐ-CP 15/5/2018 Nghị định số 70/2018/NĐ-CP của Chính phủ: Quy hoạch việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước
74/2018/NĐ-CP 15/5/2018 Nghị định số 74/2018/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa
72/2018/NĐ-CP 15/5/2018 Nghị định số 72/2018/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
76/2018/NĐ-CP 15/5/2018 Nghị định số 76/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ
63/2018/NĐ-CP 04/5/2018 Nghị định số 63/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Về đầu tư theo hình thức đối tác công tư
61/2018/NĐ-CP 23/4/2018 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ: Về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
49/2018/NĐ-CP 30/3/2018 Nghị định số 49/2018/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp
39/2018/NĐ-CP 11/3/2018 Nghị định số 39/2018/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
32/2018/NĐ-CP 08/3/2018 Nghị định số 32/2018/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp
27/2018/NĐ-CP 01/3/2018 Nghị định số 27/2018/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng
22/2018/NĐ-CP 23/02/2018 Nghị định số 22/2018/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ năm 2009 về quyền tác giả, quyền liên quan
23/2018/NĐ-CP 23/02/2018 Nghị định số 23/2018/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc
13/2018/NĐ-CP 23/01/2018 Nghị định số 13/2018/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật tiếp cận thông tin
167/2017/NĐ-CP 31/12/2017 Nghị định số 167/2017/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công
152/2017/NĐ-C 27/12/2017 Nghị định số 152/2017/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp
151/2017/NĐ-CP 26/12/2017 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công

1 - 25 | 393 Sau › Cuối ›› Chuyển tới trang