Số lượng văn bản:

21/2017/QH14 24/11/2017 Luật số 21/2017/QH14 của Quốc hội: Luật Quy hoạch
15/2017/QH14 21/6/2017 Luật số 15/2017/QH14 của Quốc hội : Luật quản lý, sử dụng tài sản công
12/2017/QH14 20/6/2017 Luật số 12/2017/QH14 của Quốc hội: Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật hình sự số 100/2015/QH13
07/2017/QH14 19/6/2017 Luật số 07/2017/QH14 của Quốc hội: Luật Chuyển giao công nghệ
04/2017/QH14 12/6/2017 Luật số 04/2017/QH14 của Quốc hội: Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
03/2016/QH14 22/11/2016 Luật số 03/2016/QH14 của Quốc hội: Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư
01/2016/QH14 17/11/2016 Luật số 01/2016/QH14 của Quốc hội: Luật Đấu giá tài sản
104/2016/QH13 06/4/2016 Luật số 104/2016/QH13 của Quốc hội: Luật Tiếp cận thông tin
106/2016/QH13 06/4/2016 Luật số 106/2016/QH13 của Quốc hội: Luật sửa đổi, bổ sung một số diều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế
107/2016/QH13 06/4/2016 Luật số 107/2016/QH13 của Quốc hội: Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
103/2016/QH13 05/4/2016 Luật số 103/2016/QH13 của Quốc hội: Luật Báo chí
97/2015/QH13 25/11/2015 Luật số 97/2015/QH13 của Quốc hội: Luật Phí và lệ phí
91/2015/QH13 24/11/2015 Luật số 91/2015/QH13 của Quốc hội: Bộ Luật Dân sự
88/2015/QH13 20/11/2015 Luật số 88/2015/QH13 của Quốc Hội: Luật Kế toán
83/2015/QH13 25/06/2015 Luật số 83/2015/QH13 của Quốc hội: Luật ngân sách nhà nước
84/2015/QH13 25/06/2015 Luật số 84/2015/QH13 của Quốc hội: Luật an toàn, vệ sinh lao động
81/2015/QH13 24/06/2015 Luật số 81/2015/QH13 của Quốc hội: Luật Kiểm toán nhà nước
80/2015/QH13 22/06/2015 Luật số 80/2015/QH13 của Quốc hội: Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật
76/2015/QH13 19/06/2015 Luật số 76/2015/QH13 của Quốc hội: Luật tổ chức Chính phủ
77/2015/QH13 19/06/2015 Luật số 77/2015/QH13 của Quốc hội: Luật tổ chức chính quyền địa phương
10/2014/UBTVQH13 23/12/2014 Pháp lệnh số 10/2014/UBTVQH13 của Ủy ban thường vụ Quốc hội: Pháp lệnh Cảnh sát môi trường
74/2014/QH13 27/11/2014 Luật số 74/2014/QH13 của Quốc hội: Luật Giáo dục nghề nghiệp
69/2014/QH13 26/11/2014 Luật số 69/2014/QH13 của Quốc hội: Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp
68/2014/QH13 26/11/2014 Luật số 68/2014/QH13 của Quốc hội: Luật Doanh nghiệp
67/2014/QH13 26/11/2014 Luật số 67/2014/QH13 của Quốc hội: Luật Ðầu tư

1 - 25 | 112 Sau › Cuối ›› Chuyển tới trang