Số lượng văn bản:

56/2017/QH14 24/11/2017 Nghị quyết số 56/2017/QH14 của Quốc hội: Về việc tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt hiệu lực, hiệu quả
93/2015/QH13 22/06/2015 Nghị quyết số 93/2015/QH13 của Quốc hội: Về việc thực hiện chính sách hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động

1 - 2 | 2