Số lượng văn bản:

16/2018/QĐ-UBND 10/5/2018 Quyết định số 16/2018/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh: Ban hành Quy định về quy trình giải quyết sự cố công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
15/2018/QĐ-UBND 08/5/2018 Quyết định số 15/2018/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh: Ban hành Quy định Quy chế phối hợp thực hiện công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
19/2018/QĐ-UBND 07/5/2018 Quyết định số 19/2018/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng: Ban hành Quy định về quản lý dịch vụ công ích vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
11/2018/QĐ-UBND 31/3/2018 Quyết định số 11/2018/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh: V/v ban hành khung giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh
41/2017/QĐ-UBND 6/12/2017 Quyết định số 41/2017/QĐ-UBND của UBND TP. Hà Nội: Ban hành Quy định về quản lý hoạt động thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn thành phố Hà Nội
37/2017/QĐ-UBND 21/11/2017 Quyết định số 37/2017/QĐ-UBND của UBND TP. Đà Nẵng: Ban hành Quy định về công khai một số nội dung ở bước quyết định chủ trương ĐT đối với dự án nhóm A, nhóm B, nhóm C trọng điểm sử dụng VĐT công và các dự án nhạy cảm ảnh hưởng … trên địa bàn TP. Đà Nẵng
26/2017/QĐ-UBND 20/6/2017 Quyết định số 26/2017/QĐ-UBND của UBND TP. Hồ Chí Minh: Quy định một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
20/2017/QĐ-UBND 01/6/2017 Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND của UBND TP. Hà Nội: Ban hành quy định về hạn mức giao đất; hạn mức công nhận quyền sử dụng đất; kích thước, diện tích đất ở tối thiểu được phép tách thửa cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội
17/2017/QĐ-UBND 03/5/2017 Quyết định số 17/2017/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về sản xuất, cung cấp, sử dụng nước sạch và bảo vệ các công trình cấp nước trên địa bàn TP HN ban hành kèm theo Quyết định số 69/2013/QĐ-UBND ngày 30/12/2013 của U
23/2017/QĐ-UBND 24/4/2017 Quyết định số 23/2017/QĐ-UBND của UBND TP Hồ Chí Minh: Ban hành Quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
20/2017/QĐ-UBND 24/3/2017 Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND của UBND TP Hồ Chí Minh: Về ban hành Quy định tiêu chuẩn chức danh cấp Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Sở Công Thương và cấp Trưởng, Phó Trưởng phòng Kinh tế hoặc phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân quận - huyện
41/2016/QĐ-UBND 19/9/2016 Quyết định số 41/2016/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội: Ban hành Quy định phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực hạ tầng, kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội
34/2016/QĐ-UBND 08/9/2016 Quyết định số 34/2016/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội: Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Xây dựng Thành phố Hà Nội
44/2015/QĐ-UBND 09/9/2015 Quyết định số 44/2015/QĐ-UBND của UBND TP Hồ Chí Minh: Ban hành Quy định quản lý bùn thải trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
24/2015/QĐ-UBND 13/8/2015 Quyết định số 24/2015/QĐ-UBND của UBND TP. Hà Nội: Ban hành Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc khu phố cũ Hà Nội
24/2015/QĐ-UBND 20/5/2015 Quyết định số 24/2015/QĐ-UBND của UBND TP Hồ Chí Minh: Ban hành Quy trình tiếp nhận, cho thuê, thuê mua và bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
23/2015/QĐ-UBND 15/5/2015 Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND của UBND TP Hồ Chí Minh : Ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
08/2015/QĐ-UBND 25/02/2015 Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND của UBND Thành phố Cần Thơ: phân công, phân cấp quản lý hoạt động về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch
26/2014/QĐ-UBND 23/06/2014 Quyết định số 26/2014/QĐ-UBND của UBND TPHN: Về việc SĐBS QĐ 56/2009/QĐ-UBND của UBND TPHN về QL, XD Công trình ngầm HTKT đô thị sử dụng chung và cải tạo, sắp xếp lại các đường dây, cáp điện trên địa bàn
19/2014/QĐ-UBND 12/05/2014 Quyết định số 19/2014/QĐ-UBND của UBND TP Hồ Chí Minh : Ban hành Quy định về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh
16/2014/QĐ-UBND 06/05/2014 Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND của UBND TP Hồ Chí Minh : Về việc phân vùng các nguồn tiếp nhận nước thải trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
69/2013/QĐ-UBND 30/12/2013 Quyết định số 69/2013/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội: Ban hành Quy định về sản xuất, cung cấp, sử dụng nước sạch và bảo vệ các công trình cấp nước trên địa bàn TP HN
56/2009/QĐ-UBND 27/03/2009 Quyết định số 56/2009/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội : Về việc ban hành quy định về quản lý, XD công trình ngầm HTKT đô thị sử dụng chung và cải tạo, sắp xếp lại các đường dây, cáp điện trên địa bàn thành phố Hà Nội

1 - 23 | 23