Số lượng văn bản:

11/2016/TTLT-BXD-BNV 29/6/2016 Thông tư liên tịch số 11/2016/TTLT-BXD-BNV của Bộ Xây dựng - Bộ Nội vụ: Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của viên chức chuyên ngành xây dựng
12/2016/TTLT-BKHCN-BTC 28/6/2016 Thông tư liên tịch số 12/2016/TTLT-BKHCN-BTC của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính: Hướng dẫn nội dung chi và quản lý Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp
09/2016/TTLT-BTP-BTNMT 23/6/2016 Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT của Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường: Hướng dẫn việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
88/2016/TTLT/BTC-BTNMT 22/6/2016 Thông tư liên tịch số 88/2016/TTLT/BTC-BTNMT của Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường: Quy định về hồ sơ và trình tự, thủ tục tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất
15/2016/TTLT-BTTTT-BXD 22/6/2016 Thông tư liên tich số 15/2016/TTLT-BTTTT-BXD của Bộ Xây dựng và Bộ Thông tin –Truyền thông: Hướng dẫn quản lý việc xây dựng công trình kỹ thuật hạ tầng viễn thông thụ động
17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT 21/6/2016 Thông tư liên tịch 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Thông tin và Truyền thông: Quy định hoạt động tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin
14/2016/TTLT-BTTTT-BKHCN 08/6/2016 Thông tư liên tịch số 14/2016/TTLT-BTTTT-BKHCN của Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Khoa học và Công nghệ: Hướng dẫn trình tự, thủ tục thay đổi, thu hồi tên miền vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ
05/2016/TTLT-BKHCN-BKHĐT 05/4/2016 Thông tư liên tịch số 05/2016/TTLT-BKHCN-BKHĐT của Bộ Khoa học và Công nghệ-Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Quy định chi tiết và hướng dẫn xử lý đối với trường hợp tên doanh nghiệp xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp
01/2016/TTLT-BKHĐT-BTC 23/02/2016 Thông tư liên tịch số 01/2016/TTLT-BKHĐT-BTC của Bộ Tài chính-Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Hướng dẫn việc trao đổi thông tin về doanh nghiệp giữa Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và Hệ thống thông tin thuế
01/2016/TTLT-BKHCN-BNV 11/01/2016 Thông tư liên tịch số 01/2016/TTLT-BKHCN-BNV của Bộ Khoa học và Công nghệ - Bộ Nộ vụ: Hướng dẫn thực hiện việc bổ nhiệm xếp lương theo chức danh nghề nghiệp đối với viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ
27/2015/TTLT-BKHCN-BTC 30/12/2015 Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính: Quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước
21/2015/TTLT-BKHĐT-BNV 11/12/2015 Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BKHĐT-BNV: Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở KH&ĐT thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
29/2015/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH 20/11/2015 Thông tư liên tịch số 29/2015/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH của Bộ Giáo dục và Đào tạo-Bộ Tài chính-Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội-Bộ Nội vụ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 30/12/2011 hướng
07/2015/TTLT-BXD-BNV 16/11/2015 Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BXD-BNV của Bộ XD - Bộ Nội vụ: Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh về ...
28/2015/TTLT-BGDĐT-BNV 06/11/2015 Thông tư liên tịch số 28/2015/TTLT-BGDĐT-BNV của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ: hướng dẫn thực hiện bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập
21/2015/TTLT-BKHCN-BNV-BTC 06/11/2015 Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BKHCN-BNV-BTC của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính: Hướng dẫn thực hiện chính sách sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ
35/2015/TTLT-BLĐTBXH-BNV 16/09/2015 Thông tư liên tịch số 35/2015/TTLT-BLĐTBXH-BNV của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội-Bộ Nội vụ: Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành kiểm định kỹ thuật an toàn lao động
16/2015/TTLT-BKHCN-BTC 01/09/2015 Thông tư liên tịch số 16/2015/TTLT-BKHCN-BTC của Bộ Khoa học và Công nghệ-Bộ Tài chính : Hướng dẫn việc quản lý, xử lý tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước
90/2015/TTLT-BTC-BKHĐT 15/06/2015 Thông tư liên tịch số 90/2015/TTLT-BTC-BKHĐT của Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với hoạt động xúc tiến đầu tư
55/2015/TTLT-BTC-BKHCN 22/04/2015 Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN của Bộ Tài chính - Bộ Khoa học và Công nghệ: Hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước
01/2015/TTLT-BNV-BTC 14/04/2015 Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-BTC của Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính: Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 108/2014//NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế.
14/2015/TTLT-BTNMT-BTP 04/04/2015 Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP của Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Tư pháp: Quy định việc tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất
15/2015/TTLT-BTNMT-BNV-BTC 4/4/2015 Thông tư liên tịch số 15/2015/TTLT-BTNMT-BNV-BTC của Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính: Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động của Văn phòng đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường
04/2015/TTLT-BGDĐT-BTC 10/03/2015 Thông tư liên tịch số 04/2015/TTLT-BGDĐT-BTC của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Tài chính: Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 143/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định về bồi hoàn học bổng và chi phí đào tạo
36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV 28/11/2014 Thông tư liên tịch số 36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV của Bộ Nội vụ-Bộ Giáo dục và Đào tạo: Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập

1 - 25 | 54 Sau › Cuối ›› Chuyển tới trang