Số lượng văn bản:

81/2018/TT-BTC 28/8/2018 Thông tư số 81/2018/TT-BTC của BTC: SĐBS Thông tư số 83/2016/TT-BTC ngày 17/6/2016 của BTC HD thực hiện ưu đãi ĐT quy định tại Luật ĐT và Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của CP quy định chi tiết và HD thi hành một số điều của Luật ĐT
21/2018/TT-BGDĐT 24/8/2018 Thông tư số 21/2018/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học
76/2018/TT-BTC 17/8/2018 Thông tư số 76/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính: Hướng dẫn nội dung, mức chi xây dựng chương trình đào tạo, biên soạn giáo trình môn học đối với giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp
70/2018/TT-BTC 08/8/2018 Thông tư số 70/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính: Quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016-2020.
06/2018/TT-BXD 08/8/2018 Thông tư số 06/2018/TT-BXD của Bộ Xây dựng: Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Xây dựng
07/2018/TT-BXD 08/8/2018 Thông tư số 07/2018/TT-BXD của Bộ Xây dựng Quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Xây dựng
69/2018/TT-BTC 08/8/2018 Thông tư số 69/2018/TT-BTC của BTC: Hướng dẫn thực hiện tái cơ cấu DNNN không đủ điều kiện CPH theo quy định tại Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của CP Về chuyển DNNN và công ty TNHHMTV do DNNN đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty CP
67/2018/TT-BTC 06/8/2018 Thông tư số 67/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính: Hướng dẫn việc quản lý, vận hành, trao đổi và khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công
07/2018/TT-BLĐTBXH 01/8/2018 Thông tư số 07/2018/TT-BLĐTBXH của BLĐTBXH: Hướng dẫn xây dựng phương án sử dụng lao động và thực hiện chính sách đối với người LĐ khi CP hóa quy định tại Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ về chuyển DNNN và công ty TNHHMTV do DNNN
63/2018/TT-BTC 30/7/2018 Thông tư số 63/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính: Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 70/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của CP quy định việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng vốn nhà nước
64/2018/TT-BTC 30/7/2018 Thông tư số 64/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18 tháng 01 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước
59/2018/TT-BTC 16/7/2018 Thông tư số 59/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 219/2015/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ Tài chính về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp
05/2018/TT-BXD 29/6/2018 Thông tư số 05/2018/TT-BXD của Bộ Xây dựng: Hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng
55/2018/TT-BTC 25/6/2018 Thông tư số 55/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính: Sửa đổi, bổ sung một số điều của 07 Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định thu phí trong lĩnh lực tài nguyên, môi trường
56/2018/TT-BTC 25/6/2018 Thông tư số 56/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính: Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường do cơ quan trung ương thực hiện thẩm định
03/2018/TT-BLĐTBXH 15/6/2018 Thông tư số 03/2018/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: Quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp.
06/2018/TT-BNV 31/5/2018 Thông tư số 06/2018/TT-BNV của Bộ Nội vụ: Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội.
52/2018/TT-BTC 24/5/2018 Thông tư số 52/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước; Thông tư số 108/TT-BTC ...
04/2018/TT-BXD 20/5/2018 Thông tư số 04/2018/TT-BXD của Bộ Xây dựng: Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Xây dựng và lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời
14/VBHN-BTC 09/5/2018 Văn bản hợp nhất số 14/VBHN-BTC của Bộ Tài chính: Hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng
45/2018/TT-BTC 07/5/2018 Thông tư số 45/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính: Hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan nhà nước, đơn vị và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.
41/2018/TT-BTC 04/5/2018 Thông tư số 41/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính: Hướng dẫn một số nội dung về xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp khi chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty TNHH một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành CTCP
40/2018/TT-BTC 04/5/2018 Thông tư số 40/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính: Hướng dẫn việc bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của các DNNN và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do DNNN đầu tư 100% vốn điều lệ chuyển đổi thành công ty cổ phần
03/2018/TT-BXD 24/4/2018 Thông tư số 03/2018/TT-BXD của BXD: Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của CP quy định xử phạt VPHC trong hoạt động ĐTXD; khai thác, chế biến, KD khoáng sản làm VLXD, SXKD VLXD; QL công trình HTKT; KD BĐS, phát..
37/2018/TT-BTC 16/4/2018 Thông tư số 37/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính: Hướng dẫn một số nội dung về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công

1 - 25 | 587 Sau › Cuối ›› Chuyển tới trang