Số lượng văn bản:

18/2018/QĐ-TTg 02/4/2018 Quyết định số 18/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Về hướng dẫn cấp bù chênh lệch lãi suất thực hiện chính sách cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội
50/2017/QĐ-TTg 31/12/2017 Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị
46/2017/QĐ-TT 24/11/2017 Quyết định số 46/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Mạng lưới các cơ quan thông báo và hỏi đáp và Ban liên ngành về hàng rào kỹ thuật trong thương mại
31/2017/QĐ-TTg 17/7/2017 Quyết định số 31/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Về tiêu chí, danh mục ngành, lĩnh vực thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần
18/2017/QĐ-TTg 31/5/2017 Quyết định số 18/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Quy định về liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học
12/2017/QĐ-TTg 22/4/2017 Quyết định số 12/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ...
01/2017/QĐ-TTg 17/01/2017 Quyết định số 01/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân
58/2016/QĐ-TTg 28/12/2016 Quyết định số 58/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Về Tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước và Danh mục doanh nghiệp nhà nước thực hiện sắp xếp giai đoạn 2016 – 2020
45/2016/QĐ-TTg 19/10/2016 Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích
46/2016/QĐ-TTg 19/10/2016 Quyết định số 46/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2017
41/2016/QĐ-TTg 10/10/2016 Quyết định số 41/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Ban hành Quy chế quản lý, điều hành thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
87/QĐ-TTg 12/01/2016 Quyết định số 87/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động
46/2015/QĐ-TTg 28/09/2015 Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Quy định chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng
41/2015/QĐ-TTg 15/09/2015 Quyết định số 41/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Về việc bán cổ phần theo lô
40/2015/QĐ-TTg 14/09/2015 Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN giai đoạn 2016 - 2020
37/2015/QĐ-TTg 8/9/2015 Quyết định số 37/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Quy định điều kiện thành lập Quỹ phát triển khoa học công nghệ của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
34/2015/QĐ-TTg 14/08/ 2015 Quyết định số 34/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Ban hành Danh mục các chương trình, dự án ưu tiên được xem xét cấp bảo lãnh Chính phủ
33/2015/QĐ-TTg 10/08/2015 Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011 - 2015 (Chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg giai đoạn 2)
32/2015/QĐ-TTg 04/08/2015 Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ
27/2015/QĐ-TTg 10/07/2015 Quyết định số 27/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Về tiêu chuẩn nhà ở công vụ
23/2015/QĐ-TTg 26/06/2015 Quyết định 23/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Quy định cơ chế Nhà nước thanh toán bằng quỹ đất cho Nhà đầu tư khi thực hiện Dự án đầu tư xây dựng theo hình thức Xây dựng - Chuyển giao
22/2015/QĐ-TTg 22/06/2015 Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Về việc chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần
19/2015/QĐ-TTg 15/06/2015 Quyết định số 19/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Quy định tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao
16/2015/QĐ-TTg 22/05/2015 Quyết định số 16/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Quy định về thu hồi, xử lý sản phẩm thái bỏ
11/2015/QĐ-TTg 03/04/2015 Quyết định số 11/2015/QĐ-TTg của TTCP: Quy định về miễn, giảm tiền SD đất khi công nhận quyền SD đất, quyền SH nhà ở và TS khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đối với đất ở có nguồn gốc được giao (cấp) không đúng thẩm quyền trước 15/10/1993 ...

1 - 25 | 67 Sau › Cuối ›› Chuyển tới trang