Số lượng văn bản:

82/2018/NĐ-CP 22/5/2018 Nghị định số 82/2018/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế
81/2018/NĐ-CP 22/5/2018 Nghị định số 81/2018/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại
78/2018/NĐ-CP 16/5/2018 Nghị định số 78/2018/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật
70/2018/NĐ-CP 15/5/2018 Nghị định số 70/2018/NĐ-CP của Chính phủ: Quy hoạch việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước
74/2018/NĐ-CP 15/5/2018 Nghị định số 74/2018/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa
72/2018/NĐ-CP 15/5/2018 Nghị định số 72/2018/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
63/2018/NĐ-CP 04/5/2018 Nghị định số 63/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Về đầu tư theo hình thức đối tác công tư
61/2018/NĐ-CP 23/4/2018 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ: Về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
49/2018/NĐ-CP 30/3/2018 Nghị định số 49/2018/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp
39/2018/NĐ-CP 11/3/2018 Nghị định số 39/2018/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
32/2018/NĐ-CP 08/3/2018 Nghị định số 32/2018/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp
27/2018/NĐ-CP 01/3/2018 Nghị định số 27/2018/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng
22/2018/NĐ-CP 23/02/2018 Nghị định số 22/2018/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ năm 2009 về quyền tác giả, quyền liên quan
23/2018/NĐ-CP 23/02/2018 Nghị định số 23/2018/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc
13/2018/NĐ-CP 23/01/2018 Nghị định số 13/2018/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật tiếp cận thông tin
167/2017/NĐ-CP 31/12/2017 Nghị định số 167/2017/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công
152/2017/NĐ-C 27/12/2017 Nghị định số 152/2017/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp
151/2017/NĐ-CP 26/12/2017 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công
146/2017/NĐ-CP 15/12/2017 Nghị định số 146/2017/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ
141/2017/NĐ-CP 07/12/2017 Nghị định số 141/2017/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động
140/2017/NĐ-CP 05/12/2017 Nghị định số 140/2017/NĐ-CP của Chính phủ: Về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ
139/2017/NĐ-CP 27/11/2017 Nghị định số 139/2017/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật
126/2017/NĐ-CP 16/11/2017 Nghị định số 126/2017/NĐ-CP của Chính phủ: Về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần.
123/2017/NĐ-CP 14/11/2017 Nghị định số 123/2017/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước
101/2017/NĐ-CP 01/09/2017 Nghị định số 101/2017/NĐ-CP của Chính phủ: Về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

1 - 25 | 390 Sau › Cuối ›› Chuyển tới trang