Số lượng văn bản:

28/2018/QH14 15/6/2018 Luật số 28/2018/QH14 của Quốc Hội: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan đến quy hoạch
25/2018/QH14 12/6/2018 Luật số 25/2018/QH14 của Quốc hội: Luật Tố cáo
21/2017/QH14 24/11/2017 Luật số 21/2017/QH14 của Quốc hội: Luật Quy hoạch
56/2017/QH14 24/11/2017 Nghị quyết số 56/2017/QH14 của Quốc hội: Về việc tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt hiệu lực, hiệu quả
15/2017/QH14 21/6/2017 Luật số 15/2017/QH14 của Quốc hội : Luật quản lý, sử dụng tài sản công
12/2017/QH14 20/6/2017 Luật số 12/2017/QH14 của Quốc hội: Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật hình sự số 100/2015/QH13
07/2017/QH14 19/6/2017 Luật số 07/2017/QH14 của Quốc hội: Luật Chuyển giao công nghệ
04/2017/QH14 12/6/2017 Luật số 04/2017/QH14 của Quốc hội: Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
03/2016/QH14 22/11/2016 Luật số 03/2016/QH14 của Quốc hội: Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư
01/2016/QH14 17/11/2016 Luật số 01/2016/QH14 của Quốc hội: Luật Đấu giá tài sản
26/2016/QH14 10/11/2016 Nghị quyết số 26/2016/QH14 của Quốc hội: Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020
Nghị quyết số 23/2016/QH14 07/11/2016 Nghị quyết số 23/2016/QH14 của Quốc hội: Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017
1210/2016/UBTVQH13 25/5/2016 Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Về phân loại đô thị
1211/2016/UBTVQH13 25/5/2016 Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính
104/2016/QH13 06/4/2016 Luật số 104/2016/QH13 của Quốc hội: Luật Tiếp cận thông tin
106/2016/QH13 06/4/2016 Luật số 106/2016/QH13 của Quốc hội: Luật sửa đổi, bổ sung một số diều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế
107/2016/QH13 06/4/2016 Luật số 107/2016/QH13 của Quốc hội: Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
103/2016/QH13 05/4/2016 Luật số 103/2016/QH13 của Quốc hội: Luật Báo chí
97/2015/QH13 25/11/2015 Luật số 97/2015/QH13 của Quốc hội: Luật Phí và lệ phí
91/2015/QH13 24/11/2015 Luật số 91/2015/QH13 của Quốc hội: Bộ Luật Dân sự
88/2015/QH13 20/11/2015 Luật số 88/2015/QH13 của Quốc Hội: Luật Kế toán
83/2015/QH13 25/06/2015 Luật số 83/2015/QH13 của Quốc hội: Luật ngân sách nhà nước
84/2015/QH13 25/06/2015 Luật số 84/2015/QH13 của Quốc hội: Luật an toàn, vệ sinh lao động
81/2015/QH13 24/06/2015 Luật số 81/2015/QH13 của Quốc hội: Luật Kiểm toán nhà nước
80/2015/QH13 22/06/2015 Luật số 80/2015/QH13 của Quốc hội: Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật

1 - 25 | 125 Sau › Cuối ›› Chuyển tới trang