Số lượng văn bản:

47/2014/TT-BGDĐT 31/12/2014 Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên
99/2014/NĐ-CP 25/10/2014 Quy định việc đầu tư phát triển tiềm lực và khuyến khích hoạt động khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học
59/2014/NĐ-CP 16/06/2014 Nghị định số 59/2014/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể
42/2013/NĐ-CP 09/04/2013 Nghị định về tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục
36/2010/TT-BGDĐT 15/12/2010 Thông tư số 36/2010/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên ban hành kèm theo Quyết định số 64/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 11 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
123/2009/TT-BTC 17/06/2009 Thông tư số 123/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính : Quy định nội dung chi, mức chi xây dựng chương trình khung và biên soạn chương trình, giáo trình các môn học đối với các ngành đào tạo Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp
64/2008/QĐ-BGDĐT 28/11/2008 Quyết định số 64/2008/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo : Ban hành Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên
50/2008/TTLT- BGDĐT- BNV-BTC 09/09/2008 Thông tư liên tịch số 50/2008/TTLT- BGDĐT- BNV-BTC của Bộ Giáo dục và Đào tạo-Bộ Nội vụ-Bộ Tài chính : Hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập
18/2007/QĐ-BGDĐT 24/05/2007 Quyết định số 18/2007/QĐ-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo : Ban hành quy định chế độ công tác giáo viên giảng dạy trung cấp chuyên nghiệp
01/2006/TTLT-BGD&ĐT-BNV-BTC 23/01/2006 Thông tư liên tịch số 01/2006/TTLT-BGD&ĐT-BNV-BTC của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính: Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 244/2005/QĐ-TTg ngày 06/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp gi
244/2005/QĐ-TTG 06/10/2005 Quyết định số 244/2005/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : QĐ chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập
204/2004/NĐ-CP 14/12/2004 Nghị định số 204/2004/NĐ-CP của Chính phủ: Nghị định về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
1 - 12 | 12