Số lượng văn bản:

95/2014/NĐ-CP 17/10/2014 Nghị định số 95/2014/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định về đầu tư và cơ chế tài chính đối với hoạt động khoa học và công nghệ
57/2014/TT-BTC 06/05/2014 Thông tư 57/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 141/2011/TT-BTC quy định về chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng làm việc trong các cơ quan nhà nước và đơn vị
48/2014/TT-BTC 22/04/2014 Thông tư 48/2014/TT-BTC của BTC: HD thực hiện việc gia hạn nộp tiền SD đất, tiền mua nhà ở thuộc SH NN theo Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 02/01/2014 của CP về những NV, GP chủ yếu chỉ đạo ĐH thực hiện KH phát triển KTXH và dự toán NSNN năm 2014
111/2013/TT-BTC 15/08/2013 Thông tư số 111/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính : Hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhậ
61/2013/NĐ-CP 25/06/2013 Nghị định số 61/2013/NĐ-CP ngày 25 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính đối với doanh nghiệp do Nhà
38/2013/NĐ-CP 23/04/2013 Nghị định về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ
37/2013/NĐ-CP 22/04/2013 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 138/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2007 về tổ chức và hoạt động của quỹ đầu tư phát triển địa phương
34/2013/TT-BTC 28/03/2013 Thông tư số 34/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ
07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC 08/03/2013 Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC của Bộ Nội vụ-Bộ Giáo dục và Đào tạo-Bộ Tài chính : Hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập
141/2011/TT-BTC 20/10/2011 Thông tư số 141/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính : Quy định về chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng làm việc trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập
124/2011/TT-BTC 31/08/2011 Thông tư số 124/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính: Hướng dẫn về lệ phí trước bạ
1 - 11 | 11