Số lượng văn bản:

05/2014/QĐ-TTg 15/01/2014 Quyết định số 05/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Quyết định về việc công khai chế độ, chính sách liên quan đến phương tiện, điều kiện làm việc, chế độ đãi ngộ của Đảng, Nhà nước đối với cán bộ, công chức, viên chức
36/2013/NĐ-CP 22/04/2013 Nghị định về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức
12/2012/TT-BNV 18/12/2012 Thông tư số 12/2012/TT-BNV của Bộ Nội vụ : Quy định về chức danh nghề nghiệp và thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức
29/2012/NĐ-CP 12/04/2012 Nghị định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức
13/2010/TT-BNV 30/12/2010 Thông tư số 13/2010/TT-BNV của Bộ Nội vụ : Quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức
24/2010/NĐ-CP 15/03/2010 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức
06/2010/NĐ-CP 25/01/2010 Nghị định số 06/2010/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định những người là công chức
13/2008/NĐ-CP 04/02/2008 Nghị định số 13/2008/NĐ-CP: Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
14/2008/NĐ-CP 04/02/2008 Nghị định số 14/2008/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
178/2007/NĐ-CP 03/12/2007 Nghị định số 178/2007/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ
02/2007/TT-BNV 25/05/2007 Thông tư số 02/2007/TT-BNV của Bộ Nộ vụ: Hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch,chuyển loại công chức, viên chức
1 - 11 | 11